BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX/97/08

z dnia: 30 października 2008 roku
w sprawie: w sprawie: ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom za udział w sesjach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Uchwała nr XIX/97/08Rady Gminy Wiznaz dnia 30 października 2008 rokuw sprawie: ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom za udział w sesjach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Na podstawie art.37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, . Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku, Nr 17. poz. 128 ,Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 328, Nr 138, poz. 974 / uchwala się , co następuje: § 1 1.Sołtys otrzymuje dietę za udział w obradach sesji Rady Gminy. 2. Dieta obejmuje koszty dojazdu Sołtysa na obrady Rady.§ 2. Ustala się za udział w obradach Sesji Rady Gminy dietę w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) miesięcznie.§ 3. Podstawę do wypłacenia całej diety za dany miesiąc kalendarzowy stanowi obecność sołtysa potwierdzona podpisem na liście obecności w obradach Rady w danym miesiącu.§ 4. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady potrąca się 10% miesięcznej diety.§ 5 Traci moc uchwała Nr IV/25/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów dojazdu sołtysom Gminy Wizna zmieniona uchwałą Nr IX/47/03 Rady Gminy Wizna z dnia 30 czerwca 2003 roku oraz uchwałą Nr XXIX/116/05 Rady Gminy Wizna z dnia 3 lutego 2005 roku.§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. Przewodniczący Rady
Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 lis 2008 12:35
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1229 razy