BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/90/08

z dnia: 24 lipca 2008 roku
w sprawie: w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy.
Na podstawie art. 18 ust.2,pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje :

§1.

Nadaje się honorowe obywatelstwo Gminy Wizna Panu Mieczysławowi Bagińskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Szulc
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 lis 2008 12:43
Opublikował(a): Skrocka Małgorzata
Zaakceptował(a): Skrocka Małgorzata
Artykuł był czytany: 1173 razy