BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIV/58/03

z dnia: 26 listopada 2003 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 5 ust.1 art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r.Dz. U. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840, i Nr 200, poz.1953 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,30 zł. od 1 m² pow.użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej - 11,07 zł. od 1 m² pow. użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 6,04 zł.od 1 m ² pow.użytkowej,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publiczego
przez organizacje pożytku publicznego - 2,83 zł. od 1 m² pow. użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -3,49 zł. od 1 m² pow. użytkowej, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
2) od budowli - 2 % wartości,
3) od gruntów
a) od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków - 0,36 zł.,
b) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,30 zł.,
c) od 1m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,05 zł.
§ 2. 1.Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie przez sołtysów.
2.Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/14/02 Rady Gminy Wizna z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 mar 2004 15:57
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1733 razy