BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIII/66/08

z dnia: z dnia 28 luty 2008r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337), oraz § 95 ust.1 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Nr VII/43/03 w sprawie statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 47, poz. 1021 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005roku w sprawie zasad wynagradzania  pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223, ze zm.

z 2006r. Nr 39, poz. 272 )  u c h  w a l a   się, co następuje:

                                                               § 1

Przyznaję się Wójtowi – Zbigniewowi Sokołowskiemu następujące wynagrodzenie miesięczne:


1.zasadniczego w kwocie:  3.950,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 

  dziewięćset pięćdziesiąt  00/100 ) .

2. dodatek funkcyjny w kwocie : 1.250,00zł  ( słownie złotych: jeden tysiąc

    dwieście pięćdziesiąt 00/100 ).

3. dodatek za wysługę lat w wysokości 13% wynagrodzenia zasadniczego

    w kwocie: 513,50zł ( słownie złotych: pięćset trzynaście 50/100 ),

    który z dniem 1 grudnia każdego roku będzie wzrastał o 1 %  do

    osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. 

4. dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego

    i dodatku funkcyjnego łącznie w kwocie: 1.560,00zł  ( słownie  złotych: jeden

   tysiąc pięćset sześćdziesiąt  00/100 ).

                                                           § 2

Traci moc uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Wizna z dnia 06 grudnia  2006r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla  Wójta Gminy Wizna oraz uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy Wizna z dnia 22 stycznia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.

                                                                

                                                           § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą

od dnia 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew  Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 22 maj 2009 12:48
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1303 razy