BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 2007

z dnia: z dnia 31 sierpnia 2007 roku
w sprawie: wprowadzenia harmonogramu przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

 

                 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.457 z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr181, poz.1337 z 2007r. Nr 48,poz.327) w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361) zarządzam co następuje:

 

                                                        § 1

1.Wprowadzam harmonogram przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Urzędu Gminy Wizna według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Oceny kwalifikacyjne pracowników zostaną dokonane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361).

 

                                                        § 2

Zasady systemu oceny pracowników zawarte są w Regulaminie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Wizna stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

                                                        § 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego  zarządzenia sprawuje Sekretarz  Gminy.

 

                                                        § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Wójt

                                                                                          Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 14:08
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1152 razy