BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 18/07

z dnia: z dnia 03 września 2007r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wizna

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ,z póżń. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wizna stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 94/04 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 grudnia 2004r. wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 5

     - ust. 3 pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz Kierownika Referatu  Inwestycji,  

       Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa”

     - ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie „Sekretarz Gminy - pełniący również

        funkcje Zastępcy Wójta i Kierownika Referatu Organizacyjnego, Oświaty i

        Promocji,

     - dodaje się ust. 5 w brzmieniu :Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki

       Komunalnej  i Rolnictwa.

3) w § 18

    w ust.4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

    6) przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie pomocy

        materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym

        na terenie gminy Wizna.

2) w § 19

     -  dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

         7.Wydawanie decyzji dotyczących zwrotu rolnikom podatku akcyzowego

             zawartego w cenie oleju napędowego.

         8.Kontrola oraz bieżące regulowanie zobowiązań wobec Państwowego

            Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3) w § 20

     - w ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

        14) organizowanie i uczestniczenie w przetargach dotyczący spraw gminy.

     - w ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

       13) wydawanie decyzji środowiskowych.

 

                                                   § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 14:24
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 982 razy