BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 22/ 07

z dnia: z dnia 23 maja 2007r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wizna i Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

Na podstawie § 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych    (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późń. zm.),z a r z ą d z a m, co następuje:

 

                                                            § 1

 

Wprowadza się  następujące zmiany w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego   Funduszu Świadczeń Socjalnych w  Urzędzie Gminy Wizna oraz Bibliotece Publicznej Gminy Wizna.

§ 2

 

w § 7 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2)emeryci i renciści – byli pracownicy Urzędu Gminy – wysokość świadczeń

    otrzymywanych z ZFŚS w danym roku kalendarzowym emeryta, rencisty nie 

    powinna przekroczyć kwoty odpisu podstawowego”- zapis nie dotyczy § 10

     pkt 4.

 

w § 10 otrzymuj brzmienie:

 

 Ustala się wydatki z ZFŚS w danym roku kalendarzowym w następujących

 wysokościach:

 

1)pożyczki mieszkaniowe do 30%

2)wczasy turystyczne do 15%

3)sprawy socjalno-bytowe pracowników (talony w formie pieniężnej, zakupy

   rzeczowe, imprezy okolicznościowe) do 50%

4) trudne sytuacje życiowe, materialne, rodzinne do 5%.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wojt

Zbigniew Sokolowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 cze 2009 15:13
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 885 razy