BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/47/03

z dnia: 30 czerwca 2003r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów dojazdu sołtysom Gminy Wizna .
Na podstawie art.37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 / u c h w a l a się , co następuje :
§ 1

W uchwale nr IV/25/02 Rady gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów dojazdu sołtysom Gminy Wizna wprowadza się następującą zmianę : w § 1 wyraz 20,00zł zastępuje się wyrazem 50zł. § 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 lipca 2003r.

Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:49
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1699 razy