BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/09

z dnia: z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Wizna, jednostki organizacyjne Gminy Wizna, fundusz celowy oraz jednostki nadzorowane.

 

         Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511)

 

Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1. Do kwalifikowania wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązuje się pracowników upoważnionych do potwierdzenia prawidłowości merytorycznej dokonanego wydatku.

 

2.  Wyodrębnienia wydatków strukturalnych jednostkach budżetowych dokonują kierownicy jednostek lub pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek.

 

3.  Jednostka nadzorowana przez gminę: samorządowa instytucja kultury kwalifikuje wydatki strukturalne zgodnie z przywołanymi na wstępie przepisami według zasad ustalonych przez kierownika tej jednostki.

 

 

§ 2.

1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

 

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

 

3. Kwoty wydatków należy przyporządkować odpowiednim obszarom i kodom zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb – WS.

 

4. Pieczątkę o treści,  jak niżej, umieszczają na odwrocie faktury (rachunku lub innego dokumentu zastępczego stanowiącego podstawę księgowania operacji) dotyczącej wydatku strukturalnego;

1)       pracownicy odpowiedzialni merytorycznie dla jednostek określonych w § 1 pkt 1,

2)       pracownicy administracji wyznaczeni przez kierowników przypadku jednostek określonych w § 1 pkt 2,

 

                                      Wzór pieczątki:

                                      Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego

                                      w wysokości ………………………………………….

                                       (słownie ……………………………………………...)

                                      Kod: …………….

                                      ………………..                           ….………………….

                                            data                                            podpis

 

5. Odpowiednio pracownicy określeni w § 2 pkt 4 oceniają dany wydatek i uzupełniają treść pieczątki, gdy dany wydatek jest strukturalny.

 

6. Faktura nie oznaczona pieczęcią wymienioną w § 2 pkt 4 nie dokumentuje wydatku strukturalnego.

 

§ 3.

1. Działy księgowości dla jednostek określonych w § 1 pkt 1 i 2 prowadzą pomocniczą pozabilansową ewidencję wydatków strukturalnych wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce wg obszarów i kodów od 1 stycznia 2009r.

 

2. Jednostki określone w § 1 pkt 3 ewidencjonują wydatki strukturalne wg zasad  określonych dla swojej jednostki.

 

§ 4.

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych przedstawiają Skarbnikowi sprawozdanie z wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym. Dane w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.

 

2. Dział finansowy sporządza sprawozdanie Rb – WS z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki samorządu terytorialnego i przesyła do Ministerstwa Finansów terminie do 30 kwietnia następnego roku po roku budżetowym. Dane w sprawozdaniu wykazuje się w tysiącach złotych bez znaku po przecinku.

 

§ 5.

1. W celu sporządzenia sprawozdania za rok 2008 dokonuje się uzupełnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych za okres od 1 stycznia 2008 roku w działach księgowości jednostek określonych w § 1 pkt 1 i 2 dla tych jednostek, poprzez:

1)  nadanie klasyfikacji na dokumentach księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)  zaktualizowanie wydatków objętych klasyfikacja strukturalną poprzez zaprowadzenie rejestru wydatków strukturalnych.

 

2. Wzór pieczątki ma zastosowanie dla okresu od 1 stycznia 2008r.

 

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

Wójt

Zbigniew Sokołowski 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 11:20
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 927 razy
Ilość edycji: 1