BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5 /09

z dnia: z dnia 20 maja 2009r.
w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę.

                       Na podstawie art. 19 ust.  8, - ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz.1458), zwanej dalej  ustawą zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zarządzenie określa sposób przeprowadzania służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Wiźnie,

w tym w szczególności:

1)      osoby kwalifikujące się do odbycia służby przygotowawczej,

2)      tryb i osoby odpowiedzialne za ustalenie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej,

3)      zasady i tryb kierowania do służby przygotowawczej,

4)      zasady i tryb zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej,

5)      zasady monitorowania przebiegu służby przygotowawczej,

6)      ramowy zakres służby przygotowawczej,

7)      skład i uprawnienia  Komisji Egzaminacyjnej,

8)      zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu,

9)      zasady wydawania i przechowywania zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.

 

§ 2.

 

Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art.16 ust . 3 ustawy.

 

§ 3.

 

1.      Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w art.16 ust. 3 ustawy powierza się Sekretarzowi Gminy, który ustaleń dokonuje za pomocą stosownego w procedurze rekrutacji formularza.

2.      Informacje pozytywną przekazuje się:

1)      Wójtowi – przed podpisaniem umowy o pracę,

2)      Kierownikowi komórki organizacyjnej, do której prowadzi się rekrutację, celem wykonania obowiązków określonych art. 19 ust. 2 i 5 ustawy, niezwłocznie po zatrudnieniu takiej osoby.

 

§ 4.

 

1.      Kierownik komórki organizacyjnej, po uzyskaniu od pracownika d.s kadr informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 Zarządzenia, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od podjęcia zatrudnienia:

1)      uznaje za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art.19 ust. 2  ustawy, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej,

2)      wnioskuje o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy, sporządzając umotywowany wniosek.

2.      Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje się za pośrednictwem Sekretarzem Gminy.

 

§ 5.

 

1.      Po przekazaniu Wójtowi opinii lub wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 Zarządzenia, podejmuje on decyzję:

1)      o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej i jej zakresie oraz czasie trwania, nie dłużej niż trzy miesiące,

2)      zwolnienia pracownika od odbycia służby przygotowawczej.

2.      Podjętą decyzję przekazuje się Sekretarzowi, który doręcza ją  niezwłocznie pracownikowi i kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, względnie kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik odbędzie praktykę  w ramach służby przygotowawczej.

3.      Za 1 miesiąc służby przygotowawczej uznaje się 20 przepracowanych dni.

4.      Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w czasie odbywania służby przygotowawczej, może wyznaczyć mu opiekuna spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

 

§ 6.

 

1.      Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywa służbę przygotowawczą monitoruje jej przebieg.

2.      W przypadku stwierdzenia nie spełnienia w czasie trwania służby przygotowawczej oczekiwań przez pracownika odbywającego służbę przygotowawczą   kierownik  komórki organizacyjnej, niezwłocznie wnioskuje za pośrednictwem pracownika ds. kadr o rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.

3.      Po upływie terminu, do którego służba przygotowawcza miała trwać kierownik komórki organizacyjnej wnioskuje za pośrednictwem Sekretarza o  rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę albo o skierowanie go na egzamin końcowy.

 

§7.

 

1.      Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowania pracownika do należytego wykonania obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:

1)      teoretyczne i praktyczne  zapoznanie z organizacją i zadaniami Urzędu oraz funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, w której ta osoba ma być zatrudniona,

2)      zapoznania z podstawową terminologią zawodową,

3)      zapoznania z procedurami i związanymi z nimi dokumentami obowiązującymi w danej komórce,

4)      zapoznania z wiedzą z zakresu przepisów niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych oraz opanowania umiejętności praktycznego stosowania tych przepisów.

2.      Ramowy zakres służby przygotowawczej określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 8.

 

1.      Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną.

2.      Egzamin składają także osoby zwolnione od odbycia służby przygotowawczej.

3.      Ustala się stały skład komisji egzaminacyjnej:

1)      Wójt osobiście  lub wyznaczona przez niego osoba,

2)      Sekretarz osobiście lub wyznaczona przez niego osoba,

3)      kierownik podstawowej komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał służbę przygotowawczą.

 

 

§ 9.

 

1.      Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

2.      Test egzaminacyjny od momentu podjęcia prac nad pytaniami jest dokumentem poufnym. Dokument ten opracowuje komisja egzaminacyjna.

3.       Ujawnienie części testu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

4.      Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 40 pytań obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne objęte programem służby przygotowawczej na danym stanowisku. Na każde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź, za która przyznawany jest 1 punkt.

5.      Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 30 punktów.

6.      Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się  w obecności co najmniej jednego członka komisji.

 

§ 10.

 

1.      Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytań obejmujących zagadnienia objęte służbą przygotowawczą.

2.      Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi.

3.      Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 10 punków.

4.      Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 30 punktów.

5.      Komisja egzaminacyjna zapewnia co najmniej 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytanie zawarte w wylosowanym zestawie pytań.

 

§ 11.

 

1.      Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym części ustnej egzaminu Komisja przystępuje do ustalenia oceny.

2.      Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę sumując wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu:

1)      96 i więcej punktów – ocena bardzo dobra,

2)      80-95 punktów – ocena dobra,

3)      60-79 punktów – ocena dostateczna.

 

§ 12.

 

1.      Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.

2.      Pracownik, który zdał egzamin otrzyma zaświadczenie według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3.      Test pisemny, protokół oraz zaświadczenie składa się do akt osobowych zdającego egzamin.

4.      Kopię zaświadczenia, protokół egzaminu oraz test można wydawać zainteresowanemu w uzasadnionych przypadkach i tylko na pisemny  oraz uzasadniony wniosek.

 

§ 13.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą  obowiązującą od 01.01.2009r.

Wójt

Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 cze 2009 12:07
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 1035 razy
Ilość edycji: 1