BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/03

z dnia: 18 listoapada 2003 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV sesji Rady Gminy w sprawach :


1. okreslenia stawek podatku od nieruchomosci,
2. stawek podatku od środków transportowych,
3. obniżenia sredniej ceny skupu 1 kwintala żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2003r. przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004r. na obszarze gminy Wizna,
4. zatwierdzenia ceny 1m3 wody pobieranej z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Wizna,
5. przystąpienie do utworzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy,
6. przyjęcie Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy,
7. odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
8. zmian w składach osobowych Komisji rady Gminy,
9. zmian w budżecie gminy na 2003r.

stanowiące załączniki 1- 9 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 1- 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
oraz Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały pkt.9.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
Jan Olszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 14:02
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1662 razy