BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 143 /09

z dnia: z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie: w sprawie ogłoszenia nieruchomości do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z późn. zm. z 2002r Dz.U 23,poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113,poz.984, Dz.U.Nr214,poz.1806,Dz.U.Nr153,poz.1271,  z 2003r. Dz.U. Nr 80,poz.717, dz.U Nr 162,poz.1568,z 2004r. Dz. U.Nr 102,poz.1055, Dz.U.Nr 116,poz.1203, z 2005r. Dz.U.Nr 172, poz.1441, Dz.U nr 175,poz.1457,z 2006 r. Dz.U.nr 17,poz.128, Dz.U.Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Dz.U.Nr 48,poz.327,Dz.U.Nr 138,poz.974,Dz.U.Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Dz.U.Nr 180,poz.1111,Dz.U.Nr 223,poz.1458,z 2009r. Dz.U.Nr 52,poz.420 ) oraz art.25 ust.1 i art.35 i 37 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami  z 2004r. Dz.U.Nr 281,poz.2782 z 2005r. Dz.U Nr 130, poz.1087, Dz.U.Nr 169,poz.1420,dz.U.Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Dz.U Nr 104, poz.708,Dz.U.Nr 220,poz.1601i poz.1600,z 2007 r.Dz.U Nr 69,poz.468,Dz.U,Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Dz.U.Nr 59,poz.369,Dz.U.Nr 220,poz.1412,z 2009 r. Dz.U.Nr.19,poz.100,Dz.U. Nr 42,poz.335 i poz.340)  zarządzam co następuje :

 

§ 1. Przeznaczyć do zbycia niezabudowaną  nieruchomość w formie pisemnego przetargu nieograniczonego   położoną w miejscowości Sieburczyn  , oznaczona nr działki  476 o powierzchni 0,8900 ,   KW  27 031

 

§ 2.    Cenę wywoławczą do przetargu przyjąć zgodnie z wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego operatem szacunkowym.

 

§ 3.     sporządzić i podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiźnie  oraz zamieścić na stronie internetowej wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

 

 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2009 11:44
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1137 razy