BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/03

z dnia: 26 lutego 2003 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VI sesji Rady Gminy w sprawach :

1. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Białymstoku na finansowanie budowy komunalnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wizna.
2. przyjęcia dotacji z WFOŚiGW.
3. budżetu na 2003r.
4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty
targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od posiadania psów,
6. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od
środków transportowych
7. zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wizna,
8.przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wizna
9. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i przyjęcia wartości
jednego punktu w złotych celem wynagradzania pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Gminy Wizna,
10. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy.

stanowiące załączniki 1- 10 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 4-10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
oraz Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały pkt.1-3.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Jan Olszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 13:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1481 razy