BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIX/145/09

z dnia: 10 listopada 2009 roku
w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/145/09

Rady Gminy wIZNA

z dnia 10 listopada 2009 roku

                                                                                             w sprawie stawek podatku od środków transportowych

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458)  uchwala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wizna w następującej wysokości:

1)  od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 510 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 615 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 922 zł ;

2) od samochodow ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 520 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 625 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1005 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczlną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 410 zł;

6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 950 zł,

b) równej i wyższej niż 30 miejsc – 1330 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Wizna z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy

 

   Zbigniew Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DO UCHWAŁY  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NRXXIX/145/09 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Wizna

                                                                                                                z dnia 10 listopada 2009 roku

       STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

 (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Dwie osie


 


 


 


12


13


956


1169


13


14


1063


1275


14


15


1222


1328


15


 


1370


1500


Trzy osie


 


 


 


12


17


1222


1541


17


19


1328


1860


19


21


1541


2019


21


23


1700


2126


23


25


1913


2232


25


 


2073


2300


Cztery osie i więcej


 


 


 


12


25


1807


2019


25


27


1913


2126


27


29


2019


2232


29


31


2126


2480


31


 


2126


2480

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DO UCHWAŁY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NRXXIX/145/09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Wizna

                                                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 10 listopada 2009 roku                                                                                                                                 

                                                                                                 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Dwie osie


 


 


 


12


18


1280


1390


18


25


1500


1690


25


31


1550


1810


31


 


1889


1960


Trzy osie i więcej


 


 


 


12


40


1620


1900


40


 


2150


 

2580

 

Przewodniczący Rady Gminy

           Zbigniew Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DO UCHWAŁY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             NRXXIX/145/09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Wizna

                                                                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 10 listopada 2009 roku

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art.8 pkt.6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


1


2


3


4


Jedna oś


 


 


 


12


18


520


630


18


25


600


750


25


 i powyżej


680


880


Dwie osie


 


 


 


12


28


740


1150


28


33


1090


1290


33


38


1250


1450


38


 i powyżej


1480


1720


Trzy osie i więcej


 


 


 


12


38


1200


1400


38


 i powyżej


1440


1550

 

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                      Zbigniew Szulc

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 maj 2011 12:53
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1081 razy