BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/12/ 11 RADY GMINY WIZNA

z dnia: z dnia 20 stycznia 2011 r
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmanami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/197/10 Rady Gminy Wizna z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości § 1 ust 1 pkt 2 lit d otrymuje brzmienie: „ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódtwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 cze 2011 09:36
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1187 razy
Ilość edycji: 3