BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/19/11 Rady Gminy Wizna

z dnia: z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie:

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr  136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXVI/143/05 Rady Gminy Wizna z dnia 1 grudnia 2005 r.  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Danuta Trepanowska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 14 cze 2011 09:37
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1270 razy
Ilość edycji: 1