BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/03

z dnia: 24 czerwca 2003 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady IX sesji Rady Gminy w sprawach

1. nadania statutu sołectwom,
2. okreslenia zasad utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Wizna,
3. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wizna oraz sposobie postępowania z tymi zwierzętami,
4. zmian w budżecie gminy na 2003r.

stanowiące załączniki 1- 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt. 1-3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
oraz Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały pkt. 4.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Jan Olszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 14:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1626 razy