BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/03

z dnia: 13 sierpnia 2003 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady X sesji Rady Gminy w sprawach :

1. w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali,
2. w sprawie owołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach
na ławników do Sądu Rejonowego w Łomży.


stanowiące załączniki 1- 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt.1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wójt Gminy

Jan Olszewski

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 14:01
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1469 razy