BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 42/03

z dnia: 18 listopada 2003 roku
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 984 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIV sesji Rady Gminy w sprawach :

1. określenia stawek podatku od nieruchomości.
2. stawek podatku od środków transportowych.
3. obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004r. na obszarze Gminy Wizna.
4. zatwierdzenia ceny 1m3 wody pobieranej z wodociągów wiejskich na terenie Gminy Wizna.
5. przystąpienia do utworzenia Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza
Biebrzy
6. przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
7. odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
8. zmian w składach osobowych Komisji Rady Gminy.
9. zmian w budżecie na 2003r.

stanowiące załączniki 1- 9 do niniejszego zarządzenia

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał
wymienionych w § 1 pkt.1-8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
oraz Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały pkt.9
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionej w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 14:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1569 razy