BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXV/130/09 Rady Gminy Wizna

z dnia: 30 kwietnia 2009r.
w sprawie: przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna

  Na podstawie art. 9, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Wizna, na wniosek Wójta uchwala , co następuje:

§ 1

1.      Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna, przyjętego uchwałą Nr IV/23/02 Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2002r., w zakresie dotyczącym terenów położonych w południowej części Wizny, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2.      Podstawowym celem zmiany studium jest zmian struktury przestrzennej w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację cmentarza. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Przewodniczący  Rady
          Zbigniew   Szulc

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 25 paź 2012 14:06
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 969 razy