BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 45/03

z dnia: 4 grudnia 2003 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XIV sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2003r. określają harmonogramy stanowiące załączniki Nr 1-8 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w kolumnach 5 i 6 harmonogramów .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: niedziela, 7 mar 2004 14:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1589 razy