BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 54 / 04

z dnia: 04 lutego 2004 roku
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona na wykonanie robót współfinansowanych w ramach programu Unii Europejskiej Sapard.
Na podstawie art.20a ust.5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 , poz. 664 ) oraz § 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.06. 2002 r w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. z 2002 r. Nr 82, poz. 743 ) - Wójt Gminy z a r z ą d z a, co następuje :

§ 1

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący komisji - Jacek PIORUNEK
Sekretarz komisji - Kazimierz JANCEWICZ
Członek - Jolanta NAPIÓRKOWSKA
Członek - Jan Henryk ŁADYŻYŃSKI
Członek - Marianna REMBISZEWSKA

Celem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na :
Budowę sieci wodociągowej ze zbiornikiem wody i pompownia w m. Wizna – Męczki.
Sesja otwarcia ofert - 20 luty 2004 r godz. 11.00 .
Miejsce otwarcia ofert – Urząd Gminy Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35 pokój nr 12.

§ 2.

Do zadań komisji należy :
Poinformowanie uczestników o zasadach przeprowadzenia przetargu.
Wybór najkorzystniejszej oferty
Sporządzenie protokółu z przeprowadzenia przetargu
Powiadomienie oferentów o wynikach rozstrzygniętego przetargu.

§ 3.

Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 kwi 2004 13:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1665 razy