BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XVI/67/03

z dnia: 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U.z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz.1683 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 96,poz.874, Nr.110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966)
u c h w a l a się , co następuje:

§ 1.

1.Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych
obowiązujące na terenie Gminy Wizna:

1)od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt. 1 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 500 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł.,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 23 tony - 1576,31 zł.,
b) równej 23 tony do powyżej 23 ton - 2452,80 zł.

3)od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 510 zł.,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 610 zł.,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 910 zł.,

`4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a) od 12 ton do 25 ton włącznie - 1722,97 zł.,
b) powyżej 25 ton do 36 ton włącznie - 1937,76 zł.,
c) powyżej 36 ton - 2548,65 zł.

5)od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt. 5 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowita od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego ) - 300 zł.,

6)od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt.6 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 942,32 zł.,
b) od 28 ton do 36 ton włącznie - 1291,07 zł.,
b) powyżej 36 ton - 1699,87 zł,

7)od autobusów , o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc - 1210 zł.,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1610 zł.,

2.Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt. 2,4 i 6 w stosunku do danego środka
transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych
odpowiednio w załączniku nr 1,2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.§ 2

Traci moc uchwała Nr III/19/02 Rady Gminy WIZNA z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała
Nr VI/38/03 Rady Gminy Wizna z dnia 7 marca 2003 r. zmienajaca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2004 12:57
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1811 razy
Ilość edycji: 1