BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04

z dnia: 17 marca 2004 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2 0 0 4 r.
GGSSS SGS


UCHWAŁA NR XIX / 71 / 04

RADY GMINY WIZNA


z dnia 17 marca 2004 r.


W sprawie budżetu gminy na 2 0 0 4 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591

z późniejszymi zmianami ) oraz. art.48 ust. 1, art.52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148, z późniejszymi zmianami ) RADA GMINY u c h w a l a , co następuje :§ 1.


USTALA SIĘ:


1. DOCHODY budżetu gminy w wysokości 6. 120. 586,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1


2. WYDATKI budżetu gminy w wysokości 6. 515. 222,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2


3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

zgodnie z załącznikiem Nr 3


4. Dochody budżetowe w kwocie 293. 778,- zł przeznacza się na spłatę pożyczek zaciągniętych

w 2001r. i 2003r. w WFOŚ i GW i NFOŚ i GW


5. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 688. 414,- zł stanowią następujące przychody:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 688. 414,- zł.§ 2.


Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.§ 3.Ustala się:

 • rezerwę ogólną w kwocie 60.000,- zł. na nieprzewidziane wydatki


§ 41. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2004 r. w wysokości 762. 181 ,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 6§ 5.


Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.250,- zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 13.000,- zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.§ 6.

Dochody w kwocie 39.000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


§ 7 .


Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.


§ 8.


Upoważnia się Wójta Gminy do :


 1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu .

§ 9.


1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000,- zł§ 10.Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

 2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 ( Plan przychodów i rozchodów),

 3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,- zł.


§ 11.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 12.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 • PRZEWODNICZĄCY RADY

 • SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
 • Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 17 marca 2004 r. Nr XIX / 71 / 04
  DOCHODY BUDŻETOWE

  Dział

  Treść

  Wykonanie za 2003 r.

  Plan na 2004r.

  %

  0 10

  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

  486 457,00

  12 000,00

  2%

  0 20

  LEŚNICTWO

  1 538,00

  1 400,00

  91%

  600

  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

  30 000,00

  -

  0%

  630

  TURYSTYKA

  300,00

  -

  0%

  700

  GOSP.MIESZKANIOWA

  46 517,00

  22 145,00

  48%

  750

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  65 849,00

  67 455,00

  102%

  751

  URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.

  24 082,00

  780,00

  3%

  756

  DOCHODY OD OSÓB PRAW.FIZYCZ.I INNYCH JEDN.NIEP.OSOB.PR. ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

  955 667,00

  927 394,00

  97%

  758

  RÓŻNE ROZLICZENIA

  4 334 717,00

  4 656 152,00

  107%

  801

  OŚWIATA I WYCHOWANIE

  45 644,00

  27 022,00

  59%

  852

  POMOC SPOŁECZNA

  447 214,00

  327 160,00

  73%

  854

  EDUK. OPIEKA WYCHOW.

  20 336,00

  25 000,00

  123%

  900

  GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.

  1 314 201,00

  54 078,00

  4%

  921

  KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAROD.

  42 100,00

  -

  0%


  OGÓŁEM;

  7 814 622,00

  6 120 586,00

  78%

  DOCHODY BUDŻETOWE

  Dział

  Rozdz.

  par.

  Treść

  Wykonanie za 2003 r.

  Plan na 2004r.

  %  0 690

  Wpływy z różnych opłat

  2 331,00


  0%


  0 1095


  Pozostała działalność

  2 331,00

  -

  0%  6292

  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD)

  335 086,00

  6290

  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

  149 040,00

  12 000,00

  8%


  0 1010


  Infrastr.wodociągowa i sanit.wsi

  484 126,00

  12 000,00

  2%

  0 10  ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

  486 457,00

  12 000,00

  2%  0 750

  Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.j.s.t.

  1 538,00

  1 400,00

  91%


  0 2001


  Gosp.leśna

  1 538,00

  1 400,00

  91%

  0 20  LEŚNICTWO

  1 538,00

  1 400,00

  91%  6630

  dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumien między j.s.t.

  30 000,00

  -

  0%


  60016


  Drogi publiczne gminne

  30 000,00

  -

  0%

  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

  30 000,00

  -

  0%  2320

  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

  300,00


  0%


  63003


  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

  300,00

  -

  0%

  630  Turystyka

  300,00

  -

  0%  0 470

  Wpływy z opłat za zarząd, użytk.wiecz. nieruchomości

  256,00

  256,00

  100%  0 750

  Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

  17 223,00

  17 150,00

  100%  0 770

  Wpływy z tytułu odpł.nabycia prawa własności nieruchomości

  26 000,00


  0%


  70005


  Gosp.gruntami i nieruch.

  43 479,00

  17 406,00

  40%  0 750

  Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

  3 038,00

  4 739,00

  156%


  70095


  Pozostała działalność

  3 038,00

  4 739,00

  156%

  700  GOSP.MIESZKANIOWA

  46 517,00

  22 145,00

  48%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  60 000,00

  62 000,00

  103%


  75011


  Urzędy wojewódzkie

  60 000,00

  62 000,00

  103%  0 690

  Wpływy z róż.opłat

  4 486,00

  4 205,00

  94%  0 830

  Wpływy z usług

  1 345,00

  1 250,00

  93%  0 970

  Wpływy z róż.dochodów

  18,00


  0%


  75023


  Urząd Gminy

  5 849,00

  5 455,00

  93%
  -

  -


  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  65 849,00

  67 455,00

  102%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  716,00

  780,00

  109%


  75101


  urzędy naczel.org.wł.pań.,kontroli i ochrony prawa

  716,00

  780,00

  109%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  9 279,00


  0%


  75108


  Wybory do Sejmu i Senatu

  9 279,00

  -

  0%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  14 087,00


  0%


  75110


  referenda odólnokrajowe i konstytucyjne

  14 087,00

  -

  0%

  751  Urzędy naczel.org.wł. pań,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

  24 082,00

  780,00

  3%  0 350

  Pod.od dział.gosp.opłac.w formie karty podatk.

  5 453,00

  4 750,00

  87%  0 910

  Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat

  5,00

  10,00

  200%


  75601


  Wpływy z pod.doch.od osób fiz.

  5 458,00

  4 760,00

  87%  0 310

  Pod.od nieruchomości

  370 189,00

  373 500,00

  101%  0 320

  Podatek rolny

  256 163,00

  251 050,00

  98%  0 330

  Podatek leśny

  18 370,00

  17 196,00

  94%  0 340

  Pod.od środ.transp.

  33 646,00

  26 299,00

  78%  0 360

  Pod.od spadków i darowizn

  408,00

  500,00

  123%  0 370

  Pod. od posiadania psów

  -

  200,00
  0 430

  Wpływy z opłaty targowej

  3 352,00

  3 050,00

  91%  0 500

  Pod. od czynności cywilnopr.

  18 573,00

  14 939,00

  80%  0 910

  Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat

  3 448,00

  2 500,00

  73%


  75615


  Wpływy z pod.rol,leś,pod.od czynnosći cywilpr.pod. od spadków i darowizna oraz pod.i opłat lokal.

  704 149,00

  689 234,00

  98%  0 410

  Wpływ z opłaty skarb.

  28 076,00

  24 700,00

  88%  0 480

  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  39 383,00

  39 000,00

  99%


  75618


  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw

  67 459,00

  63 700,00

  94%  0 010

  Pod. doch. od osób fizycznych

  174 194,00

  165 400,00

  95%  0 020

  Pod. doch. od osób prawnych

  4 407,00

  4 300,00

  98%


  75621


  Udziały gmin w podat. stanowiących dochody budż.pań.

  178 601,00

  169 700,00

  95%

  756  Dochody od osób praw.osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osob.prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

  955 667,00

  927 394,00

  97%  2920

  Subwencje ogólne z budż.pań.

  2 871 399,00

  2 846 323,00

  99%


  75801


  Część oświat.subwen.ogólnej dla j.s.t.

  2 871 399,00

  2 846 323,00

  99%  2750

  środki na uzupełnienie dochodów gmin

  75802


  Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

  -

  -
  2920

  Subwencje ogólne z budż.pań.

  226 485,00


  0%


  75805


  Część rekompen.sub.ogólnej dla gmin

  226 485,00

  -

  0%  2920

  Subwencje ogólne z budż.pań.

  1 225 108,00

  1 799 829,00

  147%


  75807


  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

  1 225 108,00

  1 799 829,00

  147%  0 920

  Pozostałe odsetki

  11 725,00

  10 000,00

  85%  0 970

  wpływy z różnych dochodów

  75814


  Różne rozlicz.finans.

  11 725,00

  10 000,00

  85%

  758  RÓŻNE ROZLICZENIA

  4 334 717,00

  4 656 152,00

  107%  0 750

  Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

  11 845,00

  10 322,00

  87%  0 830

  Wpływy z usług

  135,00


  0%  0 920

  Pozostałe odsetki

  1 213,00

  1 500,00

  124%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  1 953,00
  80101


  Szkoły podstawowe

  15 146,00

  11 822,00

  78%  0 830

  Wpływy z usług

  180,00

  200,00

  111%  2030

  Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

  15 031,00


  0%  2320

  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

  287,00

  2700

  Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin pozyskane z innych źródeł

  15 000,00

  15 000,00

  100%


  80195


  Pozostała działalność

  30 498,00

  15 200,00

  50%

  801  OŚWIATA I WYCHOW.

  45 644,00

  27 022,00

  59%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  10 093,00

  8 000,00

  79%


  85213


  Składki na ubezp.zdrowotne opł. za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ.

  10 093,00

  8 000,00

  79%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  320 462,00

  206 000,00

  64%  0 920

  Pozostałe odsetki

  95,00
  85214


  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

  320 557,00

  206 000,00

  64%  2030

  Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

  11 217,00

  -

  0%


  85215


  Dodatki mieszkaniowe

  11 217,00

  -

  0%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  28 903,00

  46 000,00

  159%


  85216


  Zasilki rodzin,pielęgn.i wychowawcze

  28 903,00

  46 000,00

  159%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  65 000,00

  67 000,00

  103%


  85219


  Ośrodki pomocy społ.

  65 000,00

  67 000,00

  103%  0 830

  Wpływy z usług

  284,00

  160,00

  56%


  85228


  Usługi opiekuńcze

  284,00

  160,00

  56%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  2 160,00


  0%  2030

  Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

  9 000,00


  0%


  85295


  Pozostała działalność

  11 160,00

  -

  0%

  852  POMOC SPOŁECZNA

  447 214,00

  327 160,00

  73%  0 830

  Wpływy z usług

  19 764,00

  25 000,00

  126%


  85401


  Świetlice szkolne

  19 764,00

  25 000,00

  126%  2030

  Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. włas. zad.bież.gmin

  572,00


  0%


  85495


  Pozostała działalność

  572,00

  -

  0%

  854  Edukacyjna opieka wych.

  20 336,00

  25 000,00

  123%  6260

  dot.otrzym. z f-szy celowych na finan.kosztów realiz.inwest.i zak.inwest.j.sekt.fin.poblicz.

  97 431,00


  0%  6292

  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja SAPARD)

  896 771,00

  6290

  Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

  185 890,00

  4 000,00

  2%  0 920

  Pozostałe odsetki

  190,00
  90001


  Gosp.ściekowa i ochrona wód

  1 180 282,00

  4 000,00

  0%  6330

  dot. celowe otrzymane zbudż. pań. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

  64 200,00


  0%


  90002


  Gospodarka odpadami

  64 200,00

  -

  0%  2010

  Dot.celowe otrzym. z budż.pań na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rządowej

  55 000,00

  35 246,00

  64%


  90015


  Oświetlenie ulic,placów i dróg

  55 000,00

  35 246,00

  64%  0 750

  Doch. z najmu i dzierż.skł.majątk.

  14 465,00

  14 532,00

  100%  0 830

  Wpływy z usług

  254,00

  300,00

  118%

  90095


  Pozostała działalność

  14 719,00

  14 832,00

  101%

  900  GOSP.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOW.

  1 314 201,00

  54 078,00

  4%  6280

  środki przekazane przez pozostałe jednostli zalicz. Do sektora fin.publicz.na finansow.lub dofin. Kosztów realizacji inwest.i zak.inwest. jed.zalicz. Do sekt.fin.

  41 600,00


  0%


  92105


  pozostałe zadania w zakresie kultury

  41 600,00

  -

  0%  2320

  dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

  500,00


  0%


  92109


  Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby

  500,00

  -

  0%

  921  Kultura i ochrona dziedz. Narod.

  42 100,00

  -

  0%  1. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004r.
   Wydatki budżetowe na 2004r.


   Nazwa działu

   Przewidywane wykonanie za 2003r.

   PLAN na 2004r.

   %

   0 10

   ROLNICTWO

   682 433,00

   594 395,00

   87%

   600

   TRANSPORT

   146 095,00

   398 988,00

   273%

   630

   TURYSTYKA

   2 328,00

   13 300,00

   571%

   700

   GOSP.MIESZKANIOWA

   206,00

   17 650,00

   8568%

   710

   DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

   -

   20 000,00


   750

   ADMINISTRACJA PUBLICZNA

   862 197,00

   870 216,00

   101%

   751

   URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOW.

   24 082,00

   780,00

   3%

   754

   BEZP.PUBLICZ.I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

   102 305,00

   158 596,00

   155%

   756

   Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem

   28 440,00

   24 650,00

   87%

   757

   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

   11 098,00

   17 000,00


   758

   RÓŻNE ROZLICZENIA

   5 852,00

   66 250,00

   1132%

   801

   OŚWIATA I WYCHOWANIE

   2 678 350,00

   3 068 493,00

   115%

   851

   OCHRONA ZDROWIA

   25 226,00

   39 000,00

   155%

   853

   OPIEKA SPOŁECZNA

   503 907,00

   399 318,00

   79%

   854

   EDUKAC.OPIEKA WYCHOW.

   140 809,00

   169 376,00

   120%

   900

   GOSP.KOMUNALNA

   1 720 889,00

   433 882,00

   25%

   921

   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGI

   161 892,00

   181 828,00

   112%

   926

   KULTURA FIZ.I SPORT

   30 099,00

   41 500,00

   138%


   OGÓŁEM;

   7 126 208,00

   6 515 222,00

   91%  WYDATKI BUDŻETOWE

  Dział

  Rozdział

  §

  Treść

  Przewidywane wykonanie za 2003r.

  PLAN na 2004r.

  %  2850

  Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

  5 044,00

  5 350,00

  106%


  0 1030


  Izby rolnicze

  5 044,00

  5 350,00

  106%  4100

  Wynagrodzenie prowizyjne

  1 481,00

  -

  0%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  84,00

  1 000,00

  1190%  4300

  Zakup usług pozostałych


  2 000,00  010 95


  Pozostała działalność

  1 565,00

  3 000,00

  192%

  Wizna-Męczki I et

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  69 691,00

  344 045,00

  494%

  Męczki-Jarnuty

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.


  182 000,00


  modern.hydroforni

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  271 047,00

  60 000,00

  22%


  razem

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  340 738,00

  586 045,00

  172%  6052

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(Sapard)

  335 086,00


  0%


  0,1010


  Infrastruktura wodociągowa i sanit.wsi

  675 824,00

  586 045,00

  87%

  0,10  ROLNICTOWO I ŁOWIECTWO

  682 433,00

  594 395,00

  87%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  -

  100 000,00  60014


  Drogi publiczne powiatowe

  -

  100 000,00
  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  31 836,00

  42 000,00

  132%  4270

  Zakup usług remontowych

  26 756,00

  101 000,00

  377%  4300

  Zakup usług pozostałych

  20 001,00

  24 000,00

  43%

  moder.ul.Łomżyńskiej

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.


  93 988,00

  169%

  dok.na ulice Wizny

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  55 532,00

  28 000,00

  21%


  razem

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  55 532,00

  121 988,00

  1363%


  60016


  Drogi publiczne gminne

  134 125,00

  288 988,00

  215%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  8 947,00

  6 500,00

  73%  4260

  Zakup energii


  4300

  Zakup usług pozostałych

  2 635,00

  3 000,00

  114%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  169,00

  4430

  Różne opłaty i składki

  219,00

  500,00

  228%


  60095


  Pozostała działalność

  11 970,00

  10 000,00

  84%

  600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

  146 095,00

  398 988,00

  273%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  1 230,00

  1 300,00

  106%  4300

  Zakup usług pozostałych

  1 098,00

  2 000,00

  182%


  63003


  Zadania w zakr.upowsz.turystyki

  2 328,00

  3 300,00


  zagosp.brzegu Narwi

  4300

  Zakup usług pozostałych

  -

  10 000,00  63095


  Pozostała działalność

  -

  10 000,00


  630  TURYSTYKA

  2 328,00

  13 300,00

  571%  4300

  Zakup usług pozostałych


  5 500,00
  4430

  Różne opłaty i składki

  70,00

  150,00

  214%  4600

  Kary i odszkodowania na rzecz os.praw. I innych jednostek organizacyjnych  10 000,00  70005


  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

  70,00

  15 650,00

  22357%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia


  4260

  Zakup energii

  98,00

  500,00

  510%  4300

  Zakup usług pozostałych

  38,00

  1 500,00

  3947%


  70095


  Pozostała działalność

  136,00

  2 000,00

  1471%

  700  GOSP.MIESZKANIOWA

  206,00

  17 650,00

  8568%  4300

  Zakup usług pozostałych


  20 000,00  71004


  Plany zagosp.przestrzennego

  -

  20 000,00


  710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

  -

  20 000,00
  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  47 333,00

  48 605,00

  103%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  2 800,00

  3 200,00

  114%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  8 638,00

  8 926,00

  103%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  1 229,00

  1 269,00

  103%


  75011


  Urzędy wojewódzkie

  60 000,00

  62 000,00

  103%  3030

  Różne wydatki na rzecz os. fiz.

  41 000,00

  44 600,00

  109%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  827,00

  1 500,00

  181%  4300

  Zakup usług pozostałych

  47,00

  1 500,00

  3191%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  869,00

  500,00

  58%  4430

  Różne opłaty i składki

  7 865,00

  4 500,00

  57%


  75022


  Rada Gminy

  50 608,00

  52 600,00

  104%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  162,00

  200,00

  123%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  464 788,00

  506 502,00

  109%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  31 499,00

  38 939,00

  124%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  82 252,00

  84 838,00

  103%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  11 978,00

  12 073,00

  101%  4140

  Wpłaty na PFRON


  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  26 414,00

  27 374,00

  104%  4260

  Zakup energii

  10 245,00

  11 300,00

  110%  4270

  Zakup usług remontowych

  817,00

  2 500,00

  306%  4300

  Zakup usług pozostałych

  55 938,00

  48 100,00

  86%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  14 198,00

  10 000,00

  70%  4430

  Różne opłaty i składki

  895,00

  1 500,00

  168%  4440

  Odpis na ZFŚS

  11 672,00

  12 290,00

  105%  6060

  Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.

  40 731,00


  0%


  75023


  Urząd Gminy

  751 589,00

  755 616,00

  101%

  750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  862 197,00

  870 216,00

  101%  4010

  Wyngrodzenia osobowe

  598,00

  650,00

  109%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  103,00

  113,00

  110%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  15,00

  17,00

  113%


  75101


  Urzędy naczel.organów władzy,kontroli i ochrony prawa.

  716,00

  780,00

  109%  3030

  Różne wydatki na rzecz os. fiz.

  5 452,00


  0%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  1 634,00


  0%  4300

  Zakup usług pozostałych

  1 925,00


  0%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  268,00


  0%


  75108


  Wybory do Sejmu i Senatu

  9 279,00

  -

  0%  3030

  Różne wydatki na rzecz os. fiz.

  10 794,00


  0%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  1 021,00


  0%  4300

  Zakup usług pozostałych

  2 095,00


  0%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  177,00


  0%


  75110


  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

  14 087,00

  -

  0%

  751  Urzędy naczel. organów władzy,kontroli i ochrony prawa oraz sąd.

  24 082,00

  780,00

  3%  2950

  wpłaty jedn. na rzecz środków specjal.

  5 000,00


  0%


  75405


  komendy powiatowe policji

  5 000,00

  -

  0%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  4 626,00

  7 000,00

  151%  3030

  Różne wydatki na rzecz os. fiz.

  600,00

  600,00

  100%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  30 130,00

  36 967,00

  123%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  2 385,00

  2 924,00

  123%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  5 602,00

  6 873,00

  123%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  797,00

  977,00

  123%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  38 816,00

  66 300,00

  171%  4260

  Zakup energii

  5 859,00

  8 500,00

  145%  4270

  Zakup usług remontowych

  1 654,00

  2 000,00

  121%  4300

  Zakup usług pozostałych

  1 868,00

  4 500,00

  241%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  558,00

  600,00

  108%  4430

  Różne opłaty i składki

  2 016,00

  2 000,00

  99%  4440

  Odpis na ZFŚS

  1 634,00

  1 855,00

  114%  6060

  Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.


  15 000,00

  114%


  75412


  Ochotnicze straże pożarne

  96 545,00

  156 096,00

  162%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  279,00

  1 000,00

  358%  4300

  Zakup usług pozostałych

  481,00

  1 500,00

  312%


  75414


  Obrona cywilna

  760,00

  2 500,00

  329%

  754  BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.

  102 305,00

  158 596,00

  155%  4100

  Wynagrodzenie prowizyjne

  14 652,00

  15 500,00

  106%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  9 168,00

  2 650,00

  29%  4300

  Zakup usług pozostałych

  4 488,00

  6 000,00

  134%  4430

  Różne opłaty i składki

  132,00

  500,00

  379%


  75647


  Pobór podatków,opłat i niepod.należ.budż.

  28 440,00

  24 650,00

  87%

  756  Dodchody od osób praw.,os.fiz. I innych jed. Niepos.osob.pr.oraz wydatki związane z ich poborem

  28 440,00

  24 650,00

  87%  8120

  Odsetki od samorządowych pożyczek

  11 098,00

  17 000,00

  153%


  75702


  Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek j.s.t.

  11 098,00

  17 000,00

  153%

  757  Obsługa długu publicznego

  11 098,00

  17 000,00

  153%  4300

  Zakup usług pozostałych

  5 852,00

  6 250,00

  107%


  75814


  Różne rozl.finansowe

  5 852,00

  6 250,00

  107%  4810

  Rezerwy ogólne


  60 000,00

  ######


  75818


  Rezerwy ogólne i celowe

  -

  60 000,00

  ######

  758  RÓŻNE ROZLICZENIA

  5 852,00

  66 250,00

  1132%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  85 593,00

  89 900,00

  105%  3240

  Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

  1 953,00


  0%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  1 016 293,00

  1 128 000,00

  111%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  71 650,00

  85 000,00

  119%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  204 765,00

  231 790,00

  113%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  27 800,00

  31 560,00

  114%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  134 473,00

  140 000,00

  104%  4240

  Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

  5 644,00

  6 000,00

  106%  4260

  Zakup energii

  35 165,00

  36 451,00

  104%  4270

  Zakup usług remontowych

  56 764,00

  68 097,00

  120%  4300

  Zakup usług pozostałych

  22 425,00

  62 941,00

  281%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  2 006,00

  4 000,00

  199%  4430

  Różne opłaty i składki

  1 589,00

  12 000,00

  755%  4440

  Odpis na ZFŚS

  63 610,00

  70 000,00

  110%  4810

  Rezerwy ogólne
  budowa biosk przy sz.pod.

  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  25 000,00

  31 148,00

  125%


  80101


  Szkoły podstawowe

  1 754 730,00

  1 996 887,00

  114%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  6 697,00

  7 500,00

  112%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  67 434,00

  80 000,00

  119%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  4 548,00

  5 800,00

  128%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  13 805,00

  16 192,00

  117%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  1 880,00

  2 205,00

  117%  4240

  Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

  1 419,00

  2 000,00

  141%  4440

  Odpis na ZFŚS

  4 383,00

  5 200,00

  119%


  80104


  Przedszkola

  100 166,00

  118 897,00

  119%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  32 388,00

  35 800,00

  111%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  395 206,00

  462 000,00

  117%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  26 703,00

  34 000,00

  127%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  81 163,00

  94 951,00

  117%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  11 053,00

  12 931,00

  117%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  4 888,00

  4 400,00

  90%  4240

  Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

  809,00

  1 000,00

  124%  4300

  Zakup usług pozostałych

  5 415,00

  9 000,00

  166%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  2 890,00

  3 000,00

  104%  4440

  Odpis na ZFŚS

  25 725,00

  30 000,00

  117%


  80110


  Gimnazja

  586 240,00

  687 082,00

  117%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  20 160,00

  22 700,00

  113%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  1 585,00

  1 714,00

  108%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  3 912,00

  4 087,00

  104%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  533,00

  557,00

  105%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  27 259,00

  35 000,00

  128%  4300

  Zakup usług pozostałych

  110 056,00

  125 000,00

  114%  4430

  Różne opłaty i składki

  2 373,00

  3 500,00

  147%  4440

  Odpis na ZFŚS

  676,00

  700,00

  104%


  80113


  Dowożenie uczniów do szkół

  166 554,00

  193 258,00

  116%  4300

  Zakup usług pozostałych

  13 600,00

  13 600,00

  100%


  80146


  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

  13 600,00

  13 600,00

  100%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  4 000,00

  4 400,00

  110%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  15 000,00

  15 000,00

  100%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  2 842,00

  2 987,00

  105%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  387,00

  407,00

  105%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  13 900,00

  14 000,00

  101%  4300

  Zakup usług pozostałych

  6 056,00

  7 100,00

  117%  4440

  Odpis na ZFŚS

  14 875,00

  14 875,00

  100%


  80195


  Pozostała działalność

  57 060,00

  58 769,00

  103%

  801  OŚWIATA I WYCHOWANIE

  2 678 350,00

  3 068 493,00

  115%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  603,00

  1 000,00

  166%  3030

  Różne wydatki na rzecz os. fiz.

  3 740,00

  6 000,00

  160%  3110

  Swiadczenia społeczne

  500,00

  1 800,00

  360%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  345,00

  443,00

  128%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  49,00

  50,00

  102%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  9 736,00

  7 500,00

  77%  4240

  Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.

  4 004,00

  3 000,00

  75%  4300

  Zakup usług pozostałych

  6 102,00

  18 707,00

  307%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  147,00

  500,00

  340%


  85154


  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

  25 226,00

  39 000,00

  155%

  851  OCHRONA ZDROWIA

  25 226,00

  39 000,00

  155%  4130

  Składki na ubezpieczenia zdrowotne

  10 093,00

  8 000,00

  79%


  85213


  Skladki na ubezp. zdrowotne opł.za osoby pobier. świadczenia z pom.społ.

  10 093,00

  8 000,00

  79%


  rządowe

  3110

  Swiadczenia społeczne

  313 529,00

  196 000,00

  63%


  własne

  3110

  Swiadczenia społeczne

  15 515,00

  13 000,00

  84%


  razem  329 044,00

  209 000,00

  64%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  6 933,00

  10 000,00

  144%  4300

  Zakup usług pozostałych

  3 815,00

  5 000,00

  131%


  85214


  Zasiłki i pomoc w naturzeoraz skł.na ubezp.społ.

  339 792,00

  224 000,00

  66%  3110

  Swiadczenia społeczne

  22 137,00

  23 000,00

  104%


  85215


  Dodatki mieszkaniowe

  22 137,00

  23 000,00

  104%  3110

  Swiadczenia społeczne

  28 903,00

  46 000,00

  159%


  85216


  Zasiłki rodzin.pielęg.i wych.

  28 903,00

  46 000,00

  159%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  217,00

  250,00

  115%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  53 948,00

  56 965,00

  106%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  3 980,00

  4 586,00

  115%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  9 491,00

  9 982,00

  105%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  1 350,00

  1 419,00

  105%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  1 128,00

  1 500,00

  133%  4300

  Zakup usług pozostałych

  8 089,00

  7 000,00

  87%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  3 089,00

  3 500,00

  113%  4430

  Różne opłaty i składki

  100,00

  200,00

  200%  4440

  Odpis na ZFŚS

  1 353,00

  1 391,00

  103%


  85219


  Ośrodek pomocy społecznej

  82 745,00

  86 793,00

  105%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  363,00

  525,00

  145%  4300

  Zakup usług pozostałych

  2 000,00

  3 000,00

  150%


  85228


  Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.

  2 363,00

  3 525,00

  149%  3110

  Swiadczenia społeczne (doż.)

  15 714,00

  8 000,00

  51%  3110

  Swiadczenia społeczne (wyprawka)

  2 160,00


  0%


  85295


  Pozostała działalność

  17 874,00

  8 000,00

  45%

  852  POMOC SPOŁECZNA

  503 907,00

  399 318,00

  79%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  2 086,00

  2 200,00

  105%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  84 987,00

  103 400,00

  122%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  6 299,00

  7 232,00

  115%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  16 798,00

  18 230,00

  109%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  2 288,00

  2 483,00

  109%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  2 520,00

  2 500,00

  99%  4220

  Zakup środków żywności

  19 635,00

  25 000,00

  127%  4240

  Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.


  700,00
  4260

  Zakup energii

  365,00

  700,00

  192%  4440

  Odpis na ZFŚS

  4 200,00

  5 298,00

  126%


  85401


  Świetlice szkolne

  139 178,00

  167 743,00

  121%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  880,00

  880,00

  100%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  158,00

  159,00

  101%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  21,00

  22,00

  105%  4440

  Odpis na ZFŚS

  572,00

  572,00

  100%


  85495


  Pozostała działalność

  1 631,00

  1 633,00

  100%

  854  Edukacyjna opieka wychowawcza

  140 809,00

  169 376,00

  120%  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  492 346,00

  -

  0%  6052

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(Sapard)

  896 771,00

  -

  0%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  442,00

  470,00

  106%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  13 490,00

  41 930,00

  311%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne


  2 788,00
  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  2 289,00

  7 705,00

  337%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  330,00

  1 096,00

  332%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  4 238,00

  10 500,00

  248%  4300

  Zakup usług pozostałych

  3 513,00

  13 650,00

  389%  4260

  Zakup energii

  28 171,00

  37 200,00

  132%  4270

  Zakup usług remontowych


  5 000,00
  4410

  Podróże służbowe krajowe

  38,00

  500,00

  1316%  4430

  Różne opłaty i składki

  780,00

  3 000,00

  385%  4440

  Odpis na ZFŚS

  2 591,00

  2 783,00

  107%


  90001


  Gosp.ściekowa i ochrona wód

  1 444 999,00

  126 622,00

  9%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia


  10 000,00

  318%  4300

  Zakup usług pozostałych

  3 146,00

  22 000,00

  179%  6060

  Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.

  12 310,00


  0%


  90002


  Gospodarka odpadami

  15 456,00

  32 000,00

  207%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  29 887,00


  0%  4300

  Zakup usług pozostałych


  2 000,00  90003


  Oczyszczanie miast i wsi

  29 887,00

  2 000,00

  7%  4260

  Zakup energii

  175 157,00

  175 000,00

  100%  4270

  Zakup usług remontowych

  16 714,00

  25 000,00

  150%  4300

  Zakup usług pozostałych

  45,00

  500,00

  1111%


  90015


  Oswietlenie ulic,placów i dróg.

  191 916,00

  200 500,00

  104%  4430

  Różne opłaty i składki

  1 860,00

  3 000,00

  161%


  90019


  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

  1 860,00

  3 000,00

  161%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  275,00

  200,00

  73%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  9 322,00

  17 341,00

  186%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  1 220,00

  1 916,00

  157%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  1 816,00

  3 318,00

  183%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  245,00

  472,00

  193%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  19 440,00

  23 300,00

  120%  4260

  Zakup energii

  2 451,00

  5 100,00

  208%  4300

  Zakup usług pozostałych

  257,00

  2 000,00

  778%  4430

  Różne opłaty i składki


  15 000,00
  4440

  Odpis na ZFŚS

  1 745,00

  1 113,00

  64%


  90095


  Pozostała działalność

  36 771,00

  69 760,00

  190%

  900  GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.

  1 720 889,00

  433 882,00

  25%  6050

  Wydatki inwestycyjne jedn.budż.

  60 032,00

  -

  0%  4010

  Wynagrodzenia osobowe


  21 682,00
  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne


  3 737,00
  4120

  Składki na Fundusz Pracy


  531,00
  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia


  3 300,00
  4300

  Zakup usług pozostałych


  11 100,00
  4410

  Podróże służbowe krajowe


  1 000,00
  4430

  Różne opłaty i składki


  700,00
  4440

  Odpis na ZFŚS


  696,00  92105


  Pozostałe zadania w zakresie kultury

  60 032,00

  42 746,00

  71%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  1 027,00

  5 000,00

  487%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  16 892,00

  17 877,00

  106%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  1 240,00

  1 437,00

  116%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  3 109,00

  3 329,00

  107%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  442,00

  474,00

  107%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  8 762,00

  12 900,00

  147%  4300

  Zakup usług pozostałych

  2 632,00

  10 600,00

  403%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  39,00

  500,00

  1282%  4430

  Różne opłaty i składki

  168,00

  300,00

  179%  4440

  Odpis na ZFŚS

  902,00

  928,00

  103%


  92109


  Domy,ośrodki kultury,świetlice i kluby

  35 213,00

  53 345,00

  151%  3020

  Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.

  136,00

  300,00

  221%  4010

  Wynagrodzenia osobowe

  39 433,00

  40 932,00

  104%  4040

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne

  3 076,00

  3 356,00

  109%  4110

  Składki na ubezpieczenia społeczne

  7 226,00

  7 631,00

  106%  4120

  Składki na Fundusz Pracy

  1 028,00

  1 085,00

  106%  4210

  Zakup materiałów i wyposażenia

  2 810,00

  4 400,00

  157%  4240

  Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek

  5 998,00

  7 000,00

  117%  4260

  Zakup energii

  1 515,00

  2 000,00

  132%  4300

  Zakup usług pozostałych

  2 740,00

  4 500,00

  164%  4410

  Podróże służbowe krajowe

  413,00

  900,00

  218%  4430

  Różne opłaty i składki

  175,00

  300,00

  171%  4440

  Odpis na ZFŚS

  1 297,00

  1 333,00

  103%  6060

  Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.


  8 000,00  92116


  Biblioteki

  65 847,00

  81 737,00

  124%  4300

  Zakup usług pozostałych

  800,00

  4 000,00

  500%


  92195


  Pozostała działalność

  800,00

  4 000,00

  500%

  921  KULTURA i ochr. dziedz. nar.

  161 892,00

  181 828,00

  112%  4210

  Zakupy materiałów i wyposażenia

  1 099,00

  1 500,00

  136%


  92601


  Obiekty sportowe

  1 099,00

  1 500,00

  136%  2820

  Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.

  29 000,00

  40 000,00

  138%


  92695


  Pozostała działalność

  29 000,00

  40 000,00

  138%

  926  KULTURA FIZ.I SPORT

  30 099,00

  41 500,00

  138%

  Załącznik nr 3 do uchwały

  1. Rady Gminy Wizna nr XIX/ 71 / 04

  2. z dnia 17 marca 2004r.

   DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

   Dział

   Rozdział

   paragraf

   Nazwa działu

   Dochody

   Wydatki

   W tym: Wynagrodzenia

   Pochodne od wynagrodzeń   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   62 000,00


   2350

   Dochody budżetu pań. związane z realiz. zadań zlec. J.s.t.

   5 000,00


   4010

   Wynagrodzenia osobowe


   48 605,00

   48 605,00
   4040

   Dodatkowe wynagr.roczne


   3 200,00

   4110

   Składki na ubezp.społ.


   8 926,00


   8 926,00   4120

   Składki na f-sz pracy.


   1 269,00


   1 269,00


   75011


   Urząd Wojewódzki

   67 000,00

   62 000,00

   48 605,00

   10 195,00

   750   Administracja publiczna

   67 000,00

   62 000,00

   48 605,00

   10 195,00   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   780,00


   4010

   Wynagrodzenia osobowe


   650,00

   650,00
   4110

   Składki na ubezp.społ.


   113,00


   113,00   4120

   Składki na f-sz pracy.


   17,00


   17,00


   75101


   Urzędy naczelnych organów władzy

   780,00

   780,00

   650,00

   130,00

   751   Naczelne organy władzy,kontroli i sądownictwa

   780,00

   780,00

   650,00

   130,00   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   8 000,00


   4130

   Składki na ubezp.zdrowotne


   8 000,00
   85213


   Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadcz. z pom.społ.

   8 000,00

   8 000,00

   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   206 000,00


   3110

   Świadczenia społeczne


   196 000,00

   4110

   Składki na ubezp.społ.


   10 000,00
   85214


   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ.

   206 000,00

   206 000,00

   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   46 000,00


   3110

   Świadczenia społeczne


   46 000,00
   85216


   Zasiłki pielęgnacyjne i wychpw.

   46 000,00

   46 000,00

   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   67 000,00


   3020

   Nagrody i inne wydatki nie zalicz. Do wynagrodzeń

   163,00

   4010

   Wynagrodzenia osobowe


   43 863,00

   43 863,00
   4040

   Dodatkowe wynagr.roczne


   3 531,00

   4110

   Składki na ubezp.społ.


   7 686,00


   7 686,00   4120

   Składki na f-sz pracy.


   1 093,00


   1 093,00   4210

   Zakup materiałow i wyposażenia


   1 000,00

   4300

   Zakup pozostalych usług


   5 950,00

   4410

   Podróze służbowe krajowe


   2 610,00

   4430

   Różne opłaty i składki


   75,00

   4440

   Odpis na ZFŚS


   1 029,00
   85219


   Ośrodek pomocy społecznej

   67 000,00

   67 000,00

   43 863,00

   8 779,00

   852   OPIEKA SPOŁECZNA

   327 000,00

   327 000,00

   43 863,00

   8 779,00   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadan zlec.

   35 246,00


   4260

   Zakup energii


   35 246,00

   4270

   Zakup usług remontowych


   90015   35 246,00

   35 246,00   900   GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

   35 246,00

   35 246,00


   OGÓŁEM:

   430 026,00

   425 026,00

   93 118,00

   19 104,00

  Załącznik Nr 4 do uchwały

  Rady Gminy Wizna

  Nr XIX / 71 / 04

  z dnia 17 marca 2004 r.
  PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


  NA 2004 ROK.


  Lp.

  Wyszczególnienie

  Kwota

  I.

  Przychody - ogółem

  688.414,-


  W tym:

  nadwyżka z lat ubiegłych

  wolne środki

  kredyty długoterminowe

  pożyczki

  spłaty pożyczek udzielonych

  przychody z prywatyzacji majątku gminy

  sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę


  688. 414

  -

  -

  ...............,-

  -

  -

  -


  II.

  Rozchody – ogółem

  293.778,-


  W tym:

  1. spłaty kredytów długoterminowych

  2. spłaty pożyczek długoterminowych

  3. pożyczki udzielone

  4. wykup papierów wartościowych  -

  293.778,-

  -  Informacje uzupełniające:


  1.Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

  kredytem (pożyczką) długoterminowym ....................................................zł;

  nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .........................................688. 414,- zł.

  wolne środki.................................................................................................zł.

  przychody za sprzedaży papierów wartościowych......................................zł.

  przychody z prywatyzacji majątku...............................................................zł.


  2. Dochody budżetowe w kwocie 293.778,- zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001 i 2003r.

  1. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/ 71/ 04 Rady Gminy Wizna z dnia 17 marca 2004 r.


   Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

   Nazwa zadania i lokalizacja


   Wartość kosztorysowa

   dotychczas poniesione wydatki

   Środki wynikajace z planów

   Środki własne budżetowe

   Dotacje bezzwr.z f-szy celowych Sapard

   Wpłaty od ludności

   Środki z budż.pań.

   Kredyty i pożyczki

   Inne środki

   I. Zadania kontynuowane   Modernizacja hydroforni w Bożejewie

   2004/2005

   40 000,00


   60 000,00

   60 000,00


   Rozbudowa wodociągu Wizna I etap Wizna - Męczki

   2003/2004

   1 195 237,00

   11 192,00

   344 045,00

   344 045,00

   840 000,00

   Rozbudowa wodociągu Wizna II etap Męczki- Jarnuty

   2003/2005

   1 047 301,00

   21 100,00

   182 000,00

   182 000,00


   Modernizacja ul.Łomżyńskiej w Wiźnie

   2003/2004

   372 388,00

   2 400,00

   93 988,00

   93 988,00

   276 000,00


   II.Zadania noworozpoczynane   Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie - ul.Kopernika,Senatorska, PawłazWizny,Ogrodowa,Krótka,Zamkowa,Kombatantów,Polna,Obrońcow Wizny, Szkolna,Tysiąclecia

   2004/2005

   1 848 000,00


   28 000,00

   28 000,00


   Zakup samochodu strażackiego

   2004

   15 000,00


   15 000,00

   15 000,00


   Budowa boisk szkolnych w Sz.P. w Rutkach i Bożejewie

   2004

   61 678,00


   31 148,00

   31 148,00

   30 530,00

   Zakup sprzętu komuterowego do biblioteki w Bronowie

   2004

   8 000,00


   8 000,00

   8 000,00   Ogółem:


   4 587 604,00

   34 692,00

   762 181,00

   762 181,00

   1 146 530,00

   -


   -

   -

  2. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004 r.


   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

   Program inwest. Zadania inwestycyjne

   Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie

   Okres realizacji

   Łączne naklady finansowe

   Wysokość wydatków w roku budżetowym

   Wysokość wydatków w roku 2005


   Wysokość wydatków w roku 2006   Środki własne

   Dotacja z SAPARD i f-sze pomocowe

   Łącznie

   Środki własne

   środki pomocowe

   Łącznie

   Modernizacja hydroforni w Bożejewie

   Wójt Gminy Wizna

   2003/2005

   310 000,00

   60 000,00

   250 000,00


   250 000,00   -

   Rozbudowa wodociągu Wizna II etap Męczki-Małachowo-Zanklewo-Boguszki-Jarnuty

   Wójt Gminy Wizna

   2003/2005

   1 089 500,00

   182 000,00

   221 600,00

   664 800,00

   886 400,00
   Rozbudowa wodociągu Wizna III etap Małachowo-Sambory-Ruś-Wierciszewo-Sieburczyn-Rutkowskie

   Wójt Gminy Wizna

   2003/2005

   1 866 000,00


   457 150,00

   1 371 450,00

   1 828 600,00
   Przebudowa dróg gminnych w Wiźnie - ul.Kopernika,Senatorska, PawłazWizny,Ogrodowa,Krótka,Zamkowa,Kombatantów,Polna,Obrońcow Wizny, Szkolna,Tysiąclecia

   Wójt Gminy Wizna

   2004/2005

   1 848 000,00

   28 000,00

   255 000,00

   680 000,00

   935 000,00

   200 000,00

   685 000,00

   885 000,00

   Budowa kanalizacji sanitarnej w m.. Kramkowo, Bożejewo, Janczewo

   Wójt Gminy Wizna

   2006r.

   2 500 000,00

   625 000,00

   1 875 000,00

   2500,000,00

   Razem:   7 613 500,00

   270 000,00

   1 183 750,00

   2 716 250,00

   3 900 000,00

   825 000,00

   2 560 000,00

   3 385 000,00

  3. Załącznik Nr 7 do uchwały

  Rady Gminy Wizna

  nr XIX / 71 / 04 z dnia 17.03.04r.

  Zestawienie przychodów i wydatków

  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

  i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.  1. Stan środków obrotowych na początek roku - 9.550,- zł  2. Przychody ogółem: - 4.250,- zł


  w tym :

  rozliczenia m.- czne z WFOŚ i GW - 4.200,- zł

  odsetki bankowe - 50,- zł


  3. Wydatki ogółem: - 13.000,- zł


  w tym:


  1. akcja „sprzątanie świata” - 500,- zł

  2. edukacja ekologiczna w tym: 3.000,- zł

  Szkolenia - 1.500,- zł

  czasopisma fachowe - 1.500,- zł

  3. urządzenie terenów zieleni w gminie - 3.000,- zł

  4. zakupy nagród za udział w konkursach

  ekologicznych - 2.500,- zł

  5. pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska - 3.800,- zł

  6. obsługa bankowa - 200,- zł


  4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 800,- zł

  Załącznik nr 8 do uchwały

  Rady Gminy WIZNA

  z dnia 17.03.04 r.

  Nr XIX /71 / 04
  PROGNOZA KWOTY DŁUGU


  na dzień 31 grudnia 2004 r.
  Lp.

  Wyszczególnienie

  Kwota zł

  I

  Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r.

  839.908

  1.

  Emisja papierów wartościowych

  -

  2.

  Zaciągnięte kredyty

  -

  3.

  Zaciągnięte pożyczki ( NFOŚ – -596.130,-zł i WFOS – 243.778,- zł)

  839.908

  4.

  Przyjęte depozyty  w tym: depozyty zbywalne

  -

  5.

  .Zobowiązania wymagalne:

  -


  a) z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

  -


  b) jednostek budżetowych

  -


  W tym z tytułu:

  dostaw towarów i usług

  składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

  -


  c) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych

  -  -

  II

  Planowane zwiększenie długu w 2004 r.

  -

  1.

  Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  -

  2.

  Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki

  -

  3.

  Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 r.

  -


  a) jednostek budżetowych

  -


  b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych  Wartość długu ogółem (I + II)

  839.908,-

  III

  Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 r.

  293.778,-

  1.

  Kwoty spłaconych rat kredytów.

  -

  2.

  Kwoty spłaconych rat pożyczek

  293.778,-

  3.

  Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

  -

  4.

  Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych


  IV

  Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r. (I+II-III)


  546.130,-

  V

  Planowane dochody na 2004 r.

  6.120.586,-


  % ( IV : V )

  8,92 %  19.4.2004


 • Pliki do pobrania:
  Data dodania:
  Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2004 13:44
  Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
  Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
  Artykuł był czytany: 2103 razy