BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIX/74/04

z dnia: 17 marca 2004r.
w sprawie: ustalenia sposobu sporządzania i przedstawiania sprawozdania Wójta Gminy Wizna na sesjach Rady Gminy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, ) oraz art. 36 ust.3 pkt 4 Statutu Gminy Wizna uchwalonego uchwałą nr VII/43/03 Rady Gminy z 25 kwietnia 2003r.,/ Dz.Woj. Podlaskiego Nr 47, poz 1021)
u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Ze względu na potrzebę szerokiego dostępu do pełnej informacji na temat pracy organu wykonawczego Gminy wprowadza się formę pisemną sprawozdania Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, będącą stałym punktem porządku sesji Rady Gminy. Autoryzowany tekst sprawozdania będzie dołączany do materiałów wysyłanych Radnym przed każdą sesją. Będzie można go także publikować w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
§ 2

Sprawozdanie winno zawierać następujące tematy:
1.Sprawy organizacyjne.
2.Gospodarka nieruchomościami.
3.Zamówienia publiczne.
4.Wyszczególnienie wyjazdów Wójta (spotkania, narady, itp.).§ 3

W sprawozdaniu powinna być ujęta działalność Zastępcy Wójta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 kwi 2004 07:47
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1605 razy