BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/75/04

z dnia: 28 kwietnia 2004r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142. poz. 1591, późn. zm. ) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu i uchwały Nr IV/8/21/2004 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Wiźnie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy - u c h w a l a , co następuje :
§ .1Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.
§ .2Niniejszą uchwałę przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespołowi w Łomży
§ .3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 maj 2004 14:04
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1769 razy