BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XX/78/04

z dnia: 28 kwietnia 2004 roku.
w sprawie: uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sporządzania i przedstawiania sprawozdania Wójta Gminy Wizna na sesjach Rady Gminy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, ) oraz § 36 ust.3 pkt 4 Statutu Gminy Wizna uchwalonego uchwałą Nr VII/43/03 Rady Gminy z 25 kwietnia 2003r ( Dz.Woj. Podlaskiego Nr 47, poz 1021) u c h w a l a się,
co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XIX/74/04 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie ustalenia sposobu sporządzania i przedstawiania sprawozdania Wójta Gminy Wizna na sesjach Rady Gminy.

.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lip 2004 10:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1796 razy