BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XX/79/04

z dnia: 28 kwietnia 2004 roku
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Wizna
Na podstawie art. 18ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, , poz. 1806 z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568 ) uchwala się,co następuje:
§ .1W statucie Gminy Wizna przyjętym Uchwałą nr VII/43/03 Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Wizna /Dz.Urz. Województwa Podlaskiego nr 47 poz.1021 / wprowadza się nastepujące zmiany :
1/ w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
W porzadku obrad z każdej sesji oprócz oprócz istotnych spraw bieżących winno się znajdować:
1/przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ sprawozdanie z wykonania uchwał Rady z poprzedniej sesji,
3/ sprawozdanie w formie pisemnej z prac Wójta między sesjami:
a/ sprawy organizacyjne,
b /gospodarka nieruchomościami,
c/zamówienia publiczne informacja o odbytych i planowanych postępowaniach,
d/ wyjazdy, spotkania, narady,
e/ w sprawozdaniu powinna być ujęta działalność Zastępcy Wójta.
4/zapytania i interpelacje radnych,
5/wolne wnioski i zapytania.
§ .2Uchwała chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lip 2004 10:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1744 razy