BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI / 80 / 04

z dnia: 23 czerwca 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 78 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 48 ust.1, 109, 111, 116 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) RADA GMINY WIZNA u c h w a l a , co następuje :
§ .11.Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych :
)azwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1. 117. 619,- zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych:
)bzwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1. 117. 619,- zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Załącznik Nr 5 do uchwały RADY GMINY Nr XIX / 71 / 04 z dnia 17 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4.Po dokonanych zmianach budżet gminy ogółem wynosi :
DOCHODY - 7. 677.348,- ZŁ
WYDATKI - 8. 071. 984,- ZŁ

§ .2Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2004r. współfinansowanych ze środków pomocowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ .3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ .4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA

1. SŁAWOMIR ABRAMOWICZ
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 15 lip 2004 11:27
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1787 razy