BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXII/85/04

z dnia: 15 lipca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi
Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r nr 98, poz.1071
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Jana Galińskiego zam. Wizna ul. Kombatantów 1 w sprawie działalności Wójta Gminy Wizna, dotyczacej remontu odcinka drogi gruntowej, na przedłużeniu ul. Kombatantów łączącym się z ul. Czarnieckiego w Wiźnie, skargę uznaje się za niezasadną. Uzasadnienie zawiera załącznik do uchwały.

§ 2


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz

Załącznik
do uchwały Nr XXII/85/04
Rady Gminy Wizna
z dnia 15 lipca 2004r.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 17 maja 2004r. skierowanym do Wojewody Podlaskiego Pan Jan Galiński wniósł skargę na bezczynność Wójta Gminy Wizna w przedmiocie naprawy odcinka drogi gruntowej ok. 60 m położonej
na przedłużeniu ul. Kombatantów łączącym się z ul. Czarnieckiego w Wiźnie do skargi załączył zdjęcie.
Skarga ta została przekazana przez Wojewodę do załatwienia Radzie Gminy Wizna zgodnie z kompetencją i wpłynęła do tutejszego Urzędu Gminy w dniu 20 maja 2004r., ponieważ sesja Rady Gminy władna rozpatrzyć przedmiotową skargę Pan Jan Galiński pismem Urzędu 21.06.2004r. Nr RG.0150-16/04 otrzymał informację, iż skarga będzie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy.
W odpowiedzi na to Pan Jan Galiński wniósł pismem z dnia 28.06.2004r. drugą skargę za pośrednictwem Wojewody podlaskiego która została przekazana Przewodniczącemu Rady Gminy Wizna i wpłynęła do tutejszego Urzędu Gminy 5.07.2004r.
Wyjaśnienie zarzutów skargi zostało powierzone członkom Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wizna .
Komisja ta w składzie :
1.radny Zbigniew Szulc- Przewodniczacy Komisji
2.radny Jan Malinowski - członek komisji
3.radny Tomasz Napiórkowski - członek komisji
przeprowadziła w dniu 30 czerwca 2004r. oględziny przedmiotowej drogi celem stwierdzenia jej stanu.
W wyniku oględzin stwierdzono, iż stan przedmiotowej drogi nie odbiega w sposób zasadniczy od innych dróg tego typu na terenie Gminy Wizna.
Droga ta, jak jej podobne nie jest zaliczona do żadnej kategorii dróg , jest drogą dojazdowa do pól nie jest to droga utwardzona a wytyczona przede wszystkim przez ruch pojazdów mechanicznych – ciągników.
Jest przejezdna nie tylko dla ciągników ale też dla samochodów osobowych co wykazano podczas wizji lokalnej.
Powstałe nierówności są wynikiem zarówno eksplatacji drogi jak i warunków atmosferycznych nie ma to jednak istotnego wpływu na możliwość jej przejezdności.
Z tych też względów jak na wstępie skargę Pana Jana Galińskiego uznaje się za niezasadną.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 sie 2004 12:11
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1786 razy