BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Sekretarz

2005-01-06 13:02 - Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz

2005-01-10 10:45 - 1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu, 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie, 2) prowadzenie spraw Gminy powierzonych i zleconych przez Wójta, 3) nadzór nad przygotowaniem przez pracowników projektów uchwał organów gminy oraz innych aktów prawnych, 4) nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, 5) organizacja kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, 6) kompletowanie protokołów z kontroli w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją, 7) prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie określonym w upoważnieniu przez Wójta, 8) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w sprawach ustalonych przez Wójta, 9) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 10) nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac Rady Gminy i jej komisji 11) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Gminy, 12) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej, 13) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy, 14) nadzór i koordynacja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum, 15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa, uchwały Rady oraz zarządzenia Wójta, 3. Sekretarz swoje zadania wykonuje przy pomocy pracowników Referatu Organizacji, Oświaty i Promocji

2007-03-20 12:21 - Edycja wiadomości Sekretarz

2007-03-20 13:02 - Edycja wiadomości Sekretarz

Przejdź do wiadomości