BIP Gminy Wizna

Wykaz mienia komunalnego stan na koniec roku 2004.

Mienia komunalnego, jego zagospodarowanie, dochody i wydatki
- część opisowa

Powierzchnia mienia komunalnego na terenie Gminy Wizna wynosi 313,7 ha. Z tego 258,66 ha stanowią drogi gminne będące w bepośrednim sąsiedztwie Gminy.
Pozostałe grunty o powierzchni 56,3 ha, są to inne grunty użyteczności publicznej. W tej powierzchni przeważającą ilość stanowią użytki kopalne znajdujące się w każdej wsi, są to najczęściej wyrobiska po kopalniach piachu, żwiru i gliny itp. W większości użytki te są całkowicie wyeksploatowane.
Gmina nie czerpie z nich żadnych dochodów. Kolejne grunty, to działki budowlane - o powierzchni 2,10 ha, największa powierzchnie zajmują we wsi Wizna, są to mienia opuszczone i przejęte przez Skarb Państwa po wojnie, a obecnie są własnością Gminy. W większości są zabudowane budynkami stanowiącymi własność prywatną, wybudowanymi na podstawie pozowleń na budowę. Grunty te są użytkowane przez osoby fizyczne na podstawie umowy dzierżawy.
Działki usługowo - handlowe - w tej grupie znajdują się grunty będące w użytkowaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie, grunty po bazie Gminnej Spółdzielni "SCH" - obecnie wraz z budynkami magazynowymi poddzierżawione osobom fizycznym, lecznica weterynaryjna, Bank Spółdzielczy, Zlewnia mleka - uzytkowane przez osoby fizyczne i prawne na podstawie umów.
W tej grupie znajduje się grunt, na którym realizowany jest obiekt komunalnej oczyszczalni ścieków nabyty do zasobu w obrocie cywilno prawnym będący bezpośrednio w zarządzie Gminy. Dużą powierzchnię stanowią tereny osiedlowe i zieleni. W tej grupie znajduje się park w miejscowości Wizna, część gruntów jest zajęta przez szkoły tj. wieś Zanklewo, Nieławice, Wizna, urządzone są na nich boiska sportowe dla młodzieży (wieś Srebrowo, Wizna, Zanklewo, Sieburczyn, Nieławice) oraz pod strażnicami Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ogródki działkowe - to ogródek o pow. 0,38 ha będący w użytkowaniu Kółek Rolniczych w Wiźnie i ogródek działkowy przy domu nauczyciela o powierzchni 0,70 ha, użytkowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gminazjum w Wiźnie. Pozostałe grunty będące w bezpośrednim zarządzie Gminy to grzebowisko padłych zwierząt zlokalizowane na terenie byłej piaskowni o powierzchni 2,79 ha, grunty pod wylewisko nieczystości, wodopoje, przegony bydła, wysypisko śmieci, grunty nad rzeką Narew częściowo zabrane przez wodę oraz grunty pod strugami i ciekami wodnymi we wsi Kramkowo i Bożejewo.
Dochody z dzierżawy gruntów w roku 2003 wyniosły 16 645,00 zł, a planowane na rok 2004 - 17 150,00 zł. Z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2003 wyniosły 256,00 zł, w roku 2004 planuje się pozyskać 256,00 zł.
Wydatki związane z gruntami to koszty podziałów, okazania granic, wyceny, koszty przetargów oraz opłaty notarialne w kwocie 1 500,00 zł.
II. W tej grupie posiadamy 2 budynki mieszkalne i 13 lokali mieszkalnych są to:
- budynek wieofunkcyjny w Bronowie - 3 lokale mieszkalne w tym jeden zamieszkały.
- budynek weterynarii Wiźnie- 2 lokale mieszkalne
- budynek po byłym Urzędzie Gminy 4 lokale mieszkalne ( socjalne)
- udział w dwóch budynkach byłego domu nauczyciela ( 3 lokale mieszkalne)
Budynki użytkowe:
1. Budynek wielofunkcyjny w Bronowie w tym:
- Ośrodek zdrowia
- Urząd Pocztowy
-Pawilon handlowy
-Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
- Biblioteka
-Świetlica wiejska
2. Remizo- świetlica w Janczewie
3. Remizo- świetlica w zanklewie
4. Klub Rolnika w Rutkowskich
5. Pawilon handlowy w Rutkowskich
6. Obiekty po byłej bazie Gminnej Spółdzielni "SCH"
7. Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie
- biuro Urzędu Gminy
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
- biblioteka
- świetlica wiejska
8. Budynki po zlikwidowanych szkołach szt 5
- Bronowo
- Nieławice
- Wierciszewo
- Zanklewo
- Kramkowo
9. Budynki szkół funkcjonalnych
- Wizna
- Rutki Zaborowo
- Stare Bożejewo
Dochody z obiektów i budynków w roku 2003 wyniosły 55 776,00 zł.
Złożyły się na to wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych, oraz pomieszczeń użyteczności publicznej w kwocie 29 397, 00zł oraz ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w kwocie 26 000,00 zł. W roku 2004 z tego tytułu planujemy pozyskać 29.893,00 zł będą to dochody z dzierżaw i najmu. Na utrzymanie i eksploatację budynków planujemy wydatkować w roku 2004 sume wielkości 396.985,00 zł
III

Budowle i urządzenia techniczne to: drogi 256,6 ha, wodociągi 19,8 km, oraz wysypisko śmieci we wsi Wizna. Wydatki te w tej grupie wiążą się tylko z eksploatacją i utrzymaniem dróg i wysypiska śmieci i wyniosą 306,000,00 zł.
Na utrzymanie istniejących wodociągów nie planujemy żadnych nakładów, oraz nie osiągamy z nich dochodów, ponieważ inwestycja została przekazana w administrację dla miejscowej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie, której zadaniem jest eksploatacja urządzeń zaopatrzenia w wodę gwarantujących dostarczenia należytej jakości wody dla odbiorców.
Jednakże w roku 2003 wodociągi pochłonęły z budżetu gminy Wizna kwotę 675.933,00 zł. Jest to koszt wybudowania linii wodociągowej relacji Srebrowo - Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Rutki o długości 9566,00 mb.
Rok 2004 jest rokiem w którym planuje się dalszą rozbudowę wodociągu relecji Wizna - Męczki wraz ze zbiornikami wyrównawczymi oraz opracowanie dokumentacji technicznej na dalsze etapy rozbudowy wodociągu.
Na powyższe zadanie planuje sie wydatkować w roku 2004 - na budowę 344.045,00 zł oraz na opracowanie projektu dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji hydroforni w m. Stare Bożejewo 40.000,00zł.
W roku 2002 nastąpił rozruch nowo wybudowanej gminnej oczyszczalni ścieków oraz wybudowano 7 km kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami. W roku 2003 wybudowano dalszy odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 5.200,00 mb. Wydatki na powyższą inwestycję w roku 2003 wyniosły 1.389.118,00 zł.
IV.

W tej grupie środków transportowych w roku 2003 nie uzyskaliśmy dochodów i w roku 2004 nie planuje się ich uzyskać, ponieważ są to samochody pożarnicze i wykorzystywane do tego celu. Wydatki to koszty zakupu paliwa, remonty i ubezpieczenie. W roku 2003 wyniosły 28.992,00 zła w roku 2004 planujemy wydatek na ten cel 25.200,00 zł.Na stanie Gminy posiadamy również przekazany nieodpłatnie autobus AUTOSAN do przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum. Wydatki na utrzymanie samochodu w roku 2003 wyniosły 30.000,00 zł. Planowany wydatek na jego utrzymanie w roku 2004 wynosi 35.000,00 zł.
V.
W tej grupie znajduje sie sprzęt komputerowy i kserokopiarki. Urządzenia te wykorzystywane są przez szkolę i biuro Urzędu Gminy w celu edukacji i codziennej pracy biurowej.

Rodzaj mienia

Rodzaj mienia

Jedn. miary

Ilość

Sposób zagospodarowania

2003

2004

W bezpośrednim Zarządzie Gminy

Dzierżawca Najem

Użytkowanie wieczyste

Przekazanie nieodpłatne

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2003

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

I. GRUNTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rolne

ha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Lasy

ha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Użytki kopalne

ha

27.23

27.23

27.23

27.23

-

-

-

-

-

-

4. Tereny osiedlowe i zieleni

ha

7.47

7.54

7.47

7.54

-

-

-

-

-

-

5. Ogrody działkowe

ha

1.08

1.08

0.70

0.70

0.38

0.38

-

-

-

-

6. Działki budowlane

ha

2.10

2.10

-

-

1.85

1.85

0.18

0.18

0.07

0.07

7. Działki usługowo - handlowe

ha

6.49

6.49

1.28

1.23

3.63

3.63

0.30

1.28

1.28

1.28

8. Grzebowisko zwierząt

ha

2.79

2.79

2.79

2.79

-

-

-

-

-

-

9. Pod wodami

ha

3.88

3.88

3.88

3.88

-

-

-

-

-

-

10. Nieużytki

ha

3.04

3.04

3.04

3.04

-

-

-

-

-

-

11. Inne

ha

2.17

2.17

2.17

2.17

-

-

-

-

-

-

Ogółem Gmina

ha

56.32

56.32

48.63

48.63

5.86

5.86

0.48

0.48

1.35

1.35

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

II. Budynki i obiekty

 

4

4

2

2

2

2

 

 

 

 

W tym: 1. lokale mieszkalne

Szt.

13

13

13

13

13

9

-

-

-

-

2. budynki użytkowe

Szt.

8

15

8

15

-

-

-

-

-

-

III. Budowle i urządzenia techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Drogi

Ha

256,6

256,6

256,6

256,6

-

-

-

-

-

-

2. Wodociągi

Km

19,8

42,9

19,8

42,9

-

-

-

-

-

-

3. Wysypisko

Szt.

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

4. Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie

Szt.

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

5. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Wizna

Km

12,2

12,2

12,2

12,2

-

-

-

-

-

-

IV. Środki transportowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Samochody pożarnicze JELCZ

Szt.

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

2. Samochody pożarnicze STAR

Szt.

4

4

4

4

-

-

-

-

-

-

3. Samochód pożarniczy „POLONEZ”

Szt.

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

4. „AUTOSAN” samochód szkolny

Szt.

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

V. Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komputery

Szt.

35

36

35

36

-

-

-

-

-

-

Kserokopiarki

Szt.

4

8

4

8

-

-

-

-

-

-

 

 

Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 13:27
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 13:34
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 13404 razy