BIP Gminy Wizna

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 16 paź 2019 09:30
dot. GK.271.1.3.2019: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek, 11 paź 2019 13:25
dot. zadania pn.: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

środa, 2 paź 2019 14:45
dot. zadania pn.: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.41.2019

poniedziałek, 30 wrz 2019 13:42
pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna” współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

piątek, 27 wrz 2019 15:00
dot.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.40.2019

wtorek, 24 wrz 2019 13:22
„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym (przewozów o charakterze użyteczności publicznej) na 4 liniach komunikacyjnych”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 23 wrz 2019 14:58
dot. GK.6733.5.2019 - wydania decyzji lokalizacji celu publicznego inwestycji pn. budowie spinki wodociągu Wizna i Stare Bożejewo w miejscowości Rutki i Męczki
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa, 18 wrz 2019 11:08
dot. zadania pn.: "Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31"
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

środa, 18 wrz 2019 10:56
Wykonanie podbudowy drogi gminnej w ramach zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe gm. Wizna współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych, na odcinku ok. 73 m w km 0+720 – 0+793,31
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa, 11 wrz 2019 17:53
dot. zadania pn.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek, 9 wrz 2019 14:25
dot. zadania pn.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

środa, 4 wrz 2019 15:46
Foto: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 588905-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.: "Adaptacja budynku przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie do potrzeb przedszkola gminnego, w ramach projektu pn.: „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej."
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 30 sie 2019 11:59
GK.6733.5.2019 - wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji lokalizacji celu publicznego inwestycji pn. budowie spinki wodociągu Wizna i Stare Bożejewo w miejscowości Rutki i Męczki
Czytaj całość

Informacja

wtorek, 13 sie 2019 14:16
o ilości osób startujących w naborze - inspektor ds. księgowości budżetowej
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe GK.271.38.2019

poniedziałek, 12 sie 2019 13:03
„Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni żwirowej Nr 105625B na odcinku ok. 1,5 km (km 0+580 – 2+095)”
Czytaj całość

Zapytanie ofertowe

środa, 24 lip 2019 08:32
Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wizna w roku szkolnym 2019/2020
Czytaj całość

Taryfa

piątek, 7 cze 2019 14:36
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna
Czytaj całość

Zatwierdzenie

czwartek, 23 maj 2019 13:30
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Wizna
Czytaj całość

Informacja

czwartek, 23 maj 2019 13:16
o ilości osób startujących w naborze oraz aplikacji spełniających wymagania formalne
Czytaj całość

Informacja

środa, 17 kwi 2019 10:25
o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Czytaj całość

Zarządzenie nr 16/2019

poniedziałek, 18 mar 2019 11:52
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 176/18

piątek, 9 lis 2018 09:11
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019.
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 6 sie 2018 09:27
Gmina Wizna zaprasza do składania ofert na dowóz czworga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna
Czytaj całość

Sprawozdanie

poniedziałek, 28 maj 2018 12:00
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2017.
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 10 maj 2018 14:46
w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w wyniku gradobicia jakie przeszło przez teren gminy Wizna
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 2 maj 2018 09:37
podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów i wskaźnika zwiększającego
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 19 kwi 2018 09:41
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 28 lut 2018 15:51
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV
Czytaj całość

W Y K A Z S Z K Ó Ł

czwartek, 11 sty 2018 10:38
którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 29 lip 2016 21:47
o całkowitym koszcie operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy
Czytaj całość

INFORMACJA

środa, 24 cze 2015 12:56
dotycząca przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2015r.”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 17 paź 2014 08:57
o numerach, granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Czytaj całość

Informacja

piątek, 5 wrz 2014 10:09
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
Czytaj całość

KARTA DUŻEJ RODZINY

piątek, 27 cze 2014 10:45
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:28
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wizna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:25
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wizna zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Szanowny Przedsiębiorco

środa, 27 maj 2009 11:35
w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług Gminy Wizna
Czytaj całość