BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. DI.271.3.5.2021 „Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171322/01 z dnia 2021-09-06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.4.2.) Miejscowość: Wizna
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.4.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00171322/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 14:26
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00157239/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe
Przed zmianą:
Po zmianie:
1. W SWZ § V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: "3. Zamawiający zastrzega możliwość , że po przekazaniu Wykonawcy placu budowy, mogą być wykonywane prace związane z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. lub innego wykonawcę jeśli staną się niezbędne i ich wykonanie powinno się odbyć przed wykonaniem robót drogowych, a Wykonawca taką potrzebę z Zamawiającym uzgodni na okres niezbędny do wykonania prac. Przy czym o liczbę dni wykonywanych prac zostanie przedłużony termin wykonania robót drogowych, o ile zaistnieje taka konieczność oraz jeżeli prowadzenie robót dot. sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej spowoduje wstrzymanie robót drogowych."

2. W projekcie umowy §2 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: "3. Zamawiający zastrzega możliwość , że po przekazaniu Wykonawcy placu budowy, mogą być wykonywane prace związane z remontem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. lub innego wykonawcę jeśli staną się niezbędne i ich wykonanie powinno się odbyć przed wykonaniem robót drogowych, a Wykonawca taką potrzebę z Zamawiającym uzgodni na okres niezbędny do wykonania prac. Przy czym o liczbę dni wykonywanych prac zostanie przedłużony termin wykonania robót drogowych, o ile zaistnieje taka konieczność oraz jeżeli prowadzenie robót dot. sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej spowoduje wstrzymanie robót drogowych."

3. Zmienia się przedmiar będący częścią dokumentacji projektowej niniejszego zadania w ten sposób, że w pozycji 33 przedmiaru zmienia się zapis "Zasuwy wodociągowe 7 szt." na zapis o treści: "Zasuwy wodociągowe 12 szt."