BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dot. DI.271.3.6.2022 „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00453418/01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.5.2.) Miejscowość: Wizna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.5.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6cf68b5-2f3f-11ed-8832-4e4740e186ac
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6cf68b5-2f3f-11ed-8832-4e4740e186ac
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038414/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Przebudowa i modernizacja skrzyżowania ul. Cmentarnej w Wiźnie z pl. kpt. Władysława Raginisa wraz z remontem nawierzchni ul. Cmentarnej
1.1.11 Przebudowa części ul. Polnej w Wiźnie
1.1.12 Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 172024B w Wiźnie (tzw. Srebrowska)
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338556/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: DI.271.3.6.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 628450,00 PLN
4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 510934,96 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Przebudowa skrzyżowania pl. kpt. Władysława Raginisa z ul. Cmentarną oraz remont nawierzchni ul. Cmentarnej”
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.5.5.) Wartość części: 180447,15 PLN
Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Przebudowa części ul. Polnej w Wiźnie”
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.5.5.) Wartość części: 99146,34 PLN
Część 3
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 172024B w Wiźnie (tzw. Srebrowska)”
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.5.5.) Wartość części: 231341,46 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Część 1
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 263790,17 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 263790,17 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 263790,17 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7181685820
7.3.3) Ulica: Poligonowa
7.3.4) Miejscowość: Łomża
7.3.5) Kod pocztowy: 18-400
7.3.6.) Województwo: podlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 263790,17 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-15
Część 2
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193995,60 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255721,92 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193995,60 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7181007304
7.3.3) Ulica: Makowa
7.3.4) Miejscowość: Jeziorko
7.3.5) Kod pocztowy: 18-421
7.3.6.) Województwo: podlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193995,60 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-15
Część 3
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474205,71 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 721420,95 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474205,71 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
Wykonawca
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7181685820
7.3.3) Ulica: Poligonowa
7.3.4) Miejscowość: Łomża
7.3.5) Kod pocztowy: 18-400
7.3.6.) Województwo: podlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-11
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474205,71 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-15