BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

dot. GŚ.271.3.2021
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
„Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody”

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00133474/01 z dnia 2021-08-02

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.5.) Adres zamawiającego:
1.5.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.5.2.) Miejscowość: Wizna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Nazwa zamówienia:
„Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody”
2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2732afe5-f36d-11eb-b885-f28f91688073
2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00133474/01
2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-02 10:52
2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak
2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003967/01/P
2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody
2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.11.) Nazwa projektu lub programu:
PROW 2014-2020 projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.
SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
3.2.) Numer referencyjny: GŚ.271.3.2021
3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody” tj. zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do SUW Wizna wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich prac budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
3.10.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
3.11.) Dodatkowy kod CPV:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
2021/BZP 00016494/01
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja
5.1.2.) Ulica: Fabryczna 9
5.1.3.) Miejscowość: Łomża
5.1.4.) Kod pocztowy: 18-400
5.1.5.) Województwo: podlaskie
5.1.6.) Kraj: Polska
Pliki do pobrania: