BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa

dot. GŚ.271.6.2023 „Wyposażenie o czyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu"

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00309509 z dnia 2023-07-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.5.2.) Miejscowość: Wizna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 8889000
1.5.8.) Numer faksu: 86 888 9013
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Wiźnie w prasę do osadu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dc13ab4-246d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309509
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038414/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa prasy oraz przyczepy do osadów do oczyszczalni ścieków w Wiźnie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8dc13ab4-246d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych”, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XII SWZ.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach w związku z tym:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod mailem: iod@wizna.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przechowywany zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: iod@wizna.pl
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GŚ.271.6.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż prasy do odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Wiźnie, obejmujący również instalację odwadniania osadów wraz z higienizacją. Do odwodnienia osadu przewiduje się zastosowanie prasy śrubowej uzyskującej maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu.Instalacja odwadniania osadów obejmuje następujące elementy:
a) Zbiornik retencyjny osadu o pojemności nie mniejszej niż 3 m3, wykonany z materiału PE utwardzone.
b) Pompa nadawy osadu uwodnionego, o następujących parametrach:
- Wydajność: średnio 2 – 9,0 m3/h
- Napięcie: U = 400 V
- Częstotliwość: f = 50 Hz
- Rodzaj ochrony: IP 55
- Regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości, zabezpieczona przed sucho biegiem
c) Przepływomierz indukcyjno–magnetyczny osadu uwodnionego, służący do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do prasy. Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu osadowym.
- Wersja kompaktowa z wyświetlaczem.
- typ ochrony minimum IP67
- wykładzina wewnętrzna poliuretan
d) Mieszacz statyczny
Armatura między kołnierzowa do równomiernego wymieszania roztworu polielektrolitu z osadem.
e) Reaktor flokulacji
Poziomy zbiornik instalowany za mieszaczem osadu z roztworem polielektrolitu. Umożliwia optymalne wytworzenie kłaczków osadu tzw. kondycjonowanie osadu. Długość reaktora nie mniej niż 2000 mm, średnica nie mniej niż 210 mm.
Wykonanie materiałowe reaktora ¬ stal nierdzewna w gatunku nie gorszym niż AISI 304L wytrawiana w kąpieli kwaśnej.
f) Prasa śrubowa
- Wydajność masowa: nie mniej niż 60 kg suchej masy /godz.
- Prasa powinna posiadać zintegrowany transporter śrubowy o stożkowym wale i zmiennym skoku zwojów w stronę wylotu. Na krawędziach zwoju ślimaka, zamontowane wymienne elementy do czyszczenia wewnętrznej powierzchni sit perforowanych.
- Urządzenie powinno być wyposażone w zestaw co najmniej 3 sit o zmniejszającym się prześwicie, połączonych kołnierzowo o trapezowym przekroju. Każde sito ma składać się z dwóch sekcji, co pozwala na serwisowanie ślimaka bez konieczności jego demontażu.
- Wylot osadu pozwalający na regulację światła otworu wylotowego oraz stopnia odwadniania osadu, np. zaopatrzony w stożek cylindryczny o napędzie pneumatycznym
- Prasa wolnoobrotowa. Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka nie powinna przewyższać 1,5 min-1.
- Prędkość obrotów powinna być regulowana on - line w zależności od wartości ciśnienia w pierwszej sekcji prasy w zakresie 0-500 mBar.
- Proces odwadniania osadu i czyszczenia powierzchni filtracyjnej powinien odbywać się przy wykorzystaniu tego samego napędu o mocy nie większej niż 1,5 kW:
• ślimak, transportujący i odwadniający osadu,
• bęben z powierzchnią filtracyjną, który okresowo jest płukany przez listwę z dyszami.
- Płukanie całej powierzchni cylindra powinno być możliwe dzięki wstecznym obrotom transportera ślimakowego, a elementy czyszczące na obwodzie ślimaka powinny oczyszczać rewersyjnie wewnętrzną powierzchnię bębna. Podczas procesu płukania powinna być automatycznie zatrzymana praca pompy osadu.
- Zapotrzebowanie na medium płuczące nie więcej niż 500 l/godz.
- Wykonanie materiałowe prasy śrubowej stal w gatunku nie gorszym niż AISI 304L dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie w procesie pasywacji metodą zanurzeniową (z wyłączeniem łożysk, rolek, węży).
g) kompresor: typ tłokowy
- objętość zbiornika ≥ 24 l
- napęd: zabezpieczenie nie gorsze niż IP 54
- parametry pracy dostosowane do wymagań układu
h) pompa koncentratu polielektrolitu
- Maksymalna wydajność: 30 l/godz.
- Moc silnika pompy nie więcej niż 0,37 kW
- Klasa szczelności nie niżej niż IP55
- Zabezpieczona przed suchobiegiem.
i) Stacja przygotowania polielektrolitu
Zbiornik z utwardzanego PP o poj. nie mniej niż 1000 L co najmniej trzykomorowa, przelewowa z szybkoobrotowym mieszadłem w każdej komorze (moc nie więcej 0,37 kW), wał wirnika i łopatki wykonana ze stali nie gorszej niż 1,4301:
- Z pomiarem ilości poziomu roztworu gotowego w ostatniej komorze, np. za pomocą sondy hydrostatycznej
- Układ zabezpieczający powstawaniu kożucha w komorze roztworu gotowego
- Możliwość spustu każdej komory za pomocą zaworów ręcznych DN 25
- Przelew awaryjny DN 50
- Wymagana praca z polielektrolitem w postaci płynu.
- Precyzyjny układ przygotowania wody (elektrozawór ze wspomaganiem, filtr 0,2 mm z reduktorem ciśnienia, przepływomierz, zawór skośny redukcyjny)
- przyłącze mufowe wody
- pokrywa inspekcyjna w każdej komorze
j) Pompa dozowania flokulantu
- Wydajność regulowana przetwornicą częstotliwości w granicach: nie mniej niż 150 -1500 l/godz.
- Moc silnika pompy nie więcej niż 0,75 kW
- Klasa szczelności nie gorsza niż IP55
k) Przepływomierz roztworu polielektrolitu do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do prasy
- Klasa szczelności: nie niżej niż IP67
l) Rurociągi roztwory polielektrolitu i osadu w wykonaniu PVC-U
m) Zasobnik i dozownik wapna
- zasobnik wapna o pojemności nie mniejszej niż 250 kg wapna
- dozownik ślimakowy wapna z napędem nie większym jak 0,55 kW
- elektrowibrator zapobiegający kolmatacji wapna N= nie więcej niż 0,25 kW
- wentylator wyciągowy ze zbiornikiem N= nie więcej niż 0,3 kW
- system rozcinania worka
- Wykonanie materiałowe zasobnika i dozownik stal w gatunku nie gorszym niż AISI 304.
n) Transporter osadu odwodnionego z wapnem z kompletem podpór w części wystającej poza budynek zabezpieczony przed przemarzaniem do -25 0C
- Wydajność: nie mniej niż 2000 kg/godz.
- Typ przenośnika: wałowy
- Długość umożliwiająca zrzut osadu na zewnątrz budynku (dł. całkowita min 7,0 m)
- Wykonanie materiałowe transportera w całości: stal w gatunku nie gorszym niż AISI 304 za wyjątkiem wykładziny (PE 1000 i napędu).
- Zabezpieczenie przed przemarzaniem: kabel grzejny samoregulacyjny o mocy grzania 20/40 W/mb, wełna mineralna techniczna o grubości nie cieńszej niż 50 mm, obróbki blacharskie wykonane z blachy w gatunku nie gorszym niż 1.4301, grubości nie cieńszej jak 0,8 mm, wykonanie powierzchni: poler. Wszystkie łączniki blach wykonane w całości ze stali nie gorszej jak 1.4301. Kolizje płaszcza z konstrukcją transportera zabezpieczone klejem uszczelniaczem odpornym na starzenie. Sterowanie kablem grzejnym realizowane poprzez niezależny układ zasilająco regulacyjny.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42996200-6 - Prasy do odpadów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
a) cena – waga kryterium 60 pkt
b) okres gwarancji – waga kryterium 40 pkt
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i
ich wagi.
3. Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:
a) kryterium – cena:
C = Cn / Cob x 60 pkt
gdzie:
C – liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cob - cena oferty badanej,
60 pkt – waga kryterium
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „cena” otrzyma maksymalną ilość 60 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów,

b) kryterium – okres gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie – 24 miesiące,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie – 60 miesięcy.

G = Gob / Gn x 40 pkt
gdzie:
G - liczba przyznanych wykonawcy punktów w tym kryterium
Gob - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
40 pkt - waga kryterium o
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium „okres gwarancji” otrzyma maksymalną ilość 40 punktów. Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. 3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4.
4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 7)z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576, tj. wykonawcę, który jest: a) Obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji; b) Osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; c) Osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz zrealizowanych dostaw,
2) dowody określające, czy wykonane dostawy zostały zrealizowane należycie,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ),W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, (wzór druku załącznik nr 2 do SWZ).W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale XV.4.
4) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:- w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy),- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawcę, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym mocodawcy,- cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie e - Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-27 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-25
Pliki do pobrania: