BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.12.2020

dot. zadania pn.: "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku"

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wizna umieszczonym w schronisku.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie następujących usług:

 1. odławianie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna oraz ich transport do schroniska (a w koniecznych przypadkach transport do zakładu weterynaryjnego)
 2. odławianie i transport bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  1. zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania,
  2. odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 36 godzin, a w przypadkach szczególnych (zwierzę ranne bądź agresywne) 12 godzin od elektronicznego lub telefonicznego zgłoszenia przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Wizna.
  3. zapewnienie odłowionym oraz przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie, oraz leczenie w miarę potrzeb,
 3. zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu odpowiednich miejsc do przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody pitnej, właściwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
 4. prowadzenie ewidencji odłowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu gminy Wizna, poprzez niezwłoczne założenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (nr mikroczipa, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, informacja o czasie i miejscu odłowienia oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia)
 5. znakowanie psów przyjmowanych do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa.
 6. przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich odłowionych z terenu gminy Wizna zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.
 7. aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu gminy Wizna, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za adopcję psa. Do adopcji będą trafiały zwierzęta wykastrowane lub wysterylizowane. Szczenięta w wieku do 3 – miesiąca życia mogą być przekazywane do adopcji bez zabiegów sterylizacji lub kastracji, po wcześniejszej pozytywnej decyzji lekarza weterynarii.
 8. właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia odłowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich. Po tym okresie psy przeznaczane są do adopcji.
 9. wykonanie zdjęć odłowionych zwierząt oraz sporządzanie krótkiej charakterystyki zwierzęcia oraz systematycznego przekazywania tych informacji Zamawiającemu.
 10. w ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.
 11. liczba bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Wizna w latach ubiegłych była zróżnicowana. W 2019 r. odłowiono 48 szt., w 2018 r. 8 szt. – łącznie szczeniąt i dorosłych psów. Oferta zakłada skalkulowanie kosztów na 30 sztuk zwierząt.

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) Przestrzeganie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie.

2) Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia:

a) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia,

b) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,

c) zestawienia numerów identyfikacyjnych,

d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,

e) przekazywanie na adres email fotografii odłowionego psa wraz z informacją o miejscu i dacie odłowu wraz z numerem identyfikacji.

3) Ścisła współpraca z Urzędem Gminy Wizna w zakresie podejmowania działań zmierzających do adopcji zwierząt.

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać zezwolenia określone przepisami prawa dla tego rodzaju działalności, nie później niż na dzień podpisania umowy.

5) Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz.122), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018., poz.1967), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz.2010).

6) Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie adopcji psów, w tym celu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające współpracę w tym zakresie.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna – pokój nr 2 lub e-mailem na adres: aszulc@gminawizna.pl lub sekretariat@gminawizna.pl w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikami (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę).

Składane oferty winny być złożone w kopertach opatrzonych opisem „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”, natomiast oferty przesyłane drogą mailową w tytule winny mieć zapis: „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku”.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Artur Szulc, tel. 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
 3. do oferty należy dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 4. aktualne zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art.7 ust 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 5. aktualną decyzję powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855),
 6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminy składania ofert.

 

Pozostałe dokumenty przekazać przed podpisaniem umowy.

 

 1. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny ofert: cena (C) – 100%.

 

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz sposobie realizacji zamówienia zostaną przekazane telefonicznie, wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień w/w zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.

 

 Zastępca Wójta

Włodzimierz Łąka

 

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy.
 2. Klauzula informacyjna.
 3. Projekt umowy.
Pliki do pobrania: