BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271. 9 .202 1

dot. wykonywania usługi polegającej na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu g miny Wizna umieszczonym w schronisku

Unieważnienie

dot. GŚ.271.12.2021 „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.12.2021

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energiiZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.11.2021

dot. „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”.
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.4.2021

dot. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w  2021 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, tel. 86 888 90 00

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w  2021 roku”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie: zbiórkę, ważenie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Wizna. Szacunkowa ilość odpadów azbestowych przewidziana do zbiórki, pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wynosi 101,83 Mg.
 4. Wykaz nieruchomości, z których będą usuwane odpady zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy po podpisania umowy.
 5. Szacunkowa masa wyrobów zawierających azbest wg miejscowości na terenie gminy Wizna: Zanklewo – 23,03 Mg; Mrówki – 6,3 Mg; Stare Bożejewo 3,54 Mg; Sieburczyn 3,68 Mg; Wizna 7,56 Mg; Kramkowo – 3,75 Mg; Janczewo – 7,4 Mg; Rutkowskie – 13,95 Mg; Bronowo 28,88 Mg; Rutki – 3,75 Mg.  
 6. Zakres prac i termin wykonania usługi każdorazowo powinien być ustalony z właścicielami nieruchomości.
 7. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 • zebranie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest;
 • ważenie wyrobów zawierających azbest. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach ważenia odebranych odpadów oraz do wskazania miejsca ważenia odpadów na terenie Gminy Wizna;
 • staranne oczyszczenie terenu po wykonaniu prac;
 • sporządzenie protokołu stwierdzającego ilość zebranych i przekazanych na składowisko odpadów oraz oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości należytego wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanej przed zbiórką i po zbiórce w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja nieruchomości;
 • transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów i potwierdzenie kartą przekazania odpadów;
 • wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;
 • wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu.
 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
 2. a) oryginały Kart przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;
 3. b) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zgodne z § 8 ust 3 rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
 4. c) dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac.
 5. Wykonawca dokonujący prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) do prowadzenia działalności w tym zakresie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
 6. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Rozliczenie wykonawcy usług odbywać się będzie według rzeczywistego obmiaru z natury, w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym, po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Gminy.
 8. Zadanie będzie współfinansowane przezWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW dotacją, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest.

 

III.Termin realizacji zamówienia:

       Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do 5 listopada 2021 r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2.  Oferta powinna zawierać:
 3. a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania,
 4. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 5. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
 6. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta.
 7. Ofertę wraz załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbestz terenu gminy Wizna w 2021 roku”, „Nie otwierać przed 6 września 2021 r. godz. 10.­15”.
 8. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też doręczona osobiście na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18–430 Wizna, w terminie do dnia 06.09.2021 r. do godz. 1000.

 

 1. Kryterium oceny ofert:
 2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają w/w warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena brutto – 100%.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Szulc Artur tel.: 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

      O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni listownie lub drogą elektroniczną.

 

Wójt

Mariusz Soliwoda

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 4. Klauzula informacyjna.
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE Or.271.12 .2021

dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie”
Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.1.2.2021

dot. „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2021 r.”