BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej


ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.35.2023 zadania pn. „Sprzedaż drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiących własność Gminy Wizna”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.34.2023 „Sprzedaż drzew rosnących w pasie drogi gminnej stanowiących własność Gminy Wizna”
Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. DI.271.2.7.2023 zadania pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. DI.271.1.9.2023 zadania pn. "Dostawa i montaż lamp solarnych"

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.18.2023 zadania pn. „Remont budynku polegający na wymianie drzwi i okna w budynku Urzędu Gminy Wizna”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.17.2023 zadania pn. "Przebudowa wejść do budynku UG z pochylnią dla niepełnosprawnych” w ramach przedsięwzięcia „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Wizna na potrzeby osób niepełnosprawnych”


ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.4.2023 „Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów”
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. DI.271.2.6.2023 zadania pn. „Odtworzenie pokładu drewnianego po pożarze mostu nad rzeką Narew k/m Bronowo na działce geod. nr 446, 522/1 obręb Bronowo Łąki oraz 654/1 obręb Bronowo”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. DI.271.2.6.2023 zadania pn. „Odtworzenie pokładu drewnianego po pożarze mostu nad rzeką Narew k/m Bronowo na działce geod. nr 446, 522/1 obręb Bronowo Łąki oraz 654/1 obręb Bronowo”
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. GŚ.271.5.2023 zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej z przeznaczeniem do wywozu osadu z Oczyszczalni ścieków w Wiźnie”
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. DI.271.2.4.2023 zadania pn. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GŚ.271.5.2023 zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej z przeznaczeniem do wywozu osadu z Oczyszczalni ścieków w Wiźnie”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. DI.271.2.4.2023 zadania pn. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. Or.271.4.2023 zadania pn.: „Dostawa i montaż krzesełka schodowego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna.”
Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. świadczenia usług audytu wewnętrznego w latach 2023-2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. GŚ.271.1.2023 dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego do oczyszczalni ścieków w Wiźnie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Pliki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. DI.271.2.1.2023 wykonania usługi pn. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2023 r.”
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.2.2023

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.1.2023

dot. wykonania usługi pn. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2023 r.”

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.1.2023

dot. dostawy i montażu mieszadła napowietrzającego do oczyszczalni ścieków w Wiźnie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. wykonania usługi pn: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.2.2023

dot. wykonania usługi: Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE GP.271.1.2023

dot. wykonania usługi pn: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), w związku z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 oraz analiz, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.