BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

Ogłoszenie nr 540198997-N-2020 z dnia 12-10-2020 r.

Wizna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589859-N-2020
Data: 28/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV Procedura

Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SIWZ Rozdz. 3.V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Opakowanie np. koperta powinna być opisana: nazwa adres Wykonawcy: …………………………………………………………………… Oferta na Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 14.10.2020 znak spr. DI.271.1.3.2020

W ogłoszeniu powinno być: Opakowanie np. koperta powinna być opisana: nazwa adres Wykonawcy: …………………………………………………………………… Oferta na Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 21.10.2020 znak spr. DI.271.1.3.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SIWZ Rozdz. 3.VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Punkt: 2 i 3

W ogłoszeniu jest: 2. Termin składania ofert upływa 14.10.2020 r. – godz. 10.00 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.10.2020 r. w siedzibie Urzędu , w sali konferencyjnej o godz. 10.15
W ogłoszeniu powinno być: 2. Termin składania ofert upływa 21.10.2020 r. – godz. 10.00 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 21.10.2020 r. w siedzibie Urzędu, w sali konferencyjnej o godz. 10.15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SIWZ Rozdz. 3.III.2

Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem „Przebudowa - rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie”. (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę dostępności pieniędzy na koncie Zamawiającego);

W ogłoszeniu powinno być: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 z dopiskiem „Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki”. (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę dostępności pieniędzy na koncie Zamawiającego);

 

Pliki do pobrania: