BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie

dot. GNŚ.271.20.2020 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

Ogłoszenie nr 510228307-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.

Gmina Wizna: Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 601807-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wizna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GNŚ.271.20.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Klubu Senior+ w ramach inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Wiźnie”. Inwestycja będzie realizowana w budynku Urzędu Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 Do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje, między innymi: a) prace rozbiórkowe i demontażowe: rozbiórka ścianek działowych, wykucie otworu w stropie, demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórka posadzek, w tym z terakoty i paneli, rozbiórka posadzek cementowych wraz z izolacjami w sali Senior+ oraz w łazienkach, wykucie otworu drzwiowego pod nowe wejście do klubu, poszerzenie otworów drzwiowych w łazienkach, demontaż instalacji elektrycznych, demontaż instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz demontaż grzejników co, b) prace wykończeniowe: wykonanie nowych warstw posadzek w łazienkach i sali Senior+, wykonanie nowych ścianek działowych, tynków ścian, szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian, wykonanie obłożenia posadzek gresem i wykładziną dywanopdobną wraz z wykonaniem cokolików z materiału takiego samego jak posadzki, montaż wycieraczki systemowej w korytarzu, montaż nowej stolarki drzwiowej, montaż parapetów podokiennych, ułożenie glazury w łazienkach i okładziny płytkami ściany w strefie wypoczynku, wykonanie wentylacji, montaż instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z montażem osprzętu sanitarnego, w tym osprzętem dostosowanym do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, montaż grzejników c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych oraz powrotnych i odpowietrzników, montaż instalacji elektrycznych wraz z lampami oświetleniowymi LED, montaż instalacji przyzywowej w łazience dla osób niepełnosprawnych, montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazience dla osób niepełnosprawnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

 

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". W terminie do 9.11.2020 r., do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert jednak przedstawione ceny ofert znacznie przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda