BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

dot. GK. 271.17.2020 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna”

Ogłoszenie nr 510418221-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.

Gmina Wizna: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 777585-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540397603-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława
Raginisa 35, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail
sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Wizna
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK. 271.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie odbioru: - odpadów komunalnych z nieruchomości
objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, - odpadów
gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Wiźnie, - odpadów
gromadzonych w Urzędzie Gminy Wizna oraz 6 przystankach autobusowych, - odpadów z
nieruchomości nieobjętych ustawowym obowiązkiem gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi włączonych do systemu na podstawie uchwały Rady Gminy Wizna i ich
transportu do instalacji do przetwarzania odpadów: • Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania
Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, zarządzanej przez Zakład Gospodarowania Odpadami
Sp. z o.o. w Łomży • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie
zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej, lub innej instalacji
zastępczej wskazanej przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90533000-2, 90511200-4, 90511300-5, 90511000-2, 90513100-7,
90512000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 333968.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Komunalne "Błysk" Marianna Marczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przykoszarowa 22A
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 360685.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 360685.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 470059.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda