BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00235648/01 z dnia 2021-10-18

 

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.4.2.) Miejscowość: Wizna
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.4.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.4.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-726408cc-b30c-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235648/02
2.3.) Wersja ogłoszenia: 02
2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 15:22
SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
3.1.) Charakter zamówienia:
Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052809/01
3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Tak
3.4.) Nazwa projektu lub programu:
PROW 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” , Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.
3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
3.6.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej spinającego odrębne grupowe układy wodociągowe tj. Wodociąg Wizna i Wodociąg Stare Bożejewo o długości ok. 0,730 km w oparciu o rurociąg PE 100 RC PN 10 (SDR17) o średnicy DN 160*9,5 mm. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 231 obręb ewidencyjny 0014 Rutki oraz na działkach o nr ewid. 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125, 165 obręb ewidencyjny 0008 Męczki.
W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót:
- roboty budowlano - montażowe i instalacyjne zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ;
- roboty pomocnicze, przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń;
- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie;
- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń;
- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do użytku,
- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym.
3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
3.10.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-24
4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
60 dni
4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Instalacyjny s.c. T i M Smolińscy
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7182139232
4.3.3.) Ulica: ul. Lipowa 36
4.3.4.) Miejscowość: Giełczyn
4.3.5.) Kod pocztowy: 18-400
4.3.6.) Województwo: podlaskie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 194340 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00098610/01
SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-06
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 1
5.4.2.) Numer zmiany: 1
5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy
5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:
konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy
5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
zmiana terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia sytuacji epidemicznej mającej bezpośredni wpływ na możliwość wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie
5.4.6.) Wartość zmiany: 0
5.4.7.) Kod waluty: PLN
5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 194340 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy