BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

dot. zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

Ogłoszenie nr 510534090-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Gmina Wizna: "Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 589859-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540198997-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Wizna, Krajowy numer identyfikacyjny 45067000200000, ul. pl. kpt. Władysława Raginisa  35, 18-430  Wizna, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 888 90 00, e-mail sekretariat@gminawizna.pl, faks 86 888 90 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.wizna.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo Rutki"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DI.271.1.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 105623B relacji Srebrowo-Rutki 2) Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.: a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: roboty pomiarowe drogi; b) mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków; c) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (poszerzenie + zjazd); d) wykonanie warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie o gr. ok. 10 cm na poszerzeniach z materiału Zamawiającego; e) wykonanie poszerzenia podbudowy z kruszywa łamanego; f) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca (po zagęszczeniu grub. 5 cm); warstwa ścieralna (po zagęszczeniu grub. 4 cm); g) wykonanie pionowego oznakowania drogi; h) plantowanie poboczy – wyrównanie z uzupełnieniem; i) oczyszczanie przepustów z namułu; j) humusowanie z obsianiem skarp; k) wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią z kruszyw łamanych; l) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3) Zakres prac budowlanych wykonanych we własnym zakresie przez Zamawiającego obejmuje: a) mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków; b) wykonanie wykopów i nasypów: roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów walcami, oczyszczenie rowów z namułu; 4) Przy sporządzaniu oferty nie należy uwzględniać: a) siatka szklana samoklejąca [adhesia ≥ 90N, wytrzymałość na rozciąganie 115x115-15kN/m, w powłoce polimerowej [miękniecie ≥230°C], o pewności węzłów ≥ 70N, szerokość 150 cm; b) robót określonych w poz. 2 – 4, poz. 13, poz. 18 – 22 przedmiaru robót. 5) Ewentualnie powstały w trakcie robót przygotowawczych destrukt asfaltowy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 424018.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PBK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 32
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 521542.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 521542.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 861245.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda