BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.12.2021

„Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii