BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane + odpowiedzi na zapytania

dot. DI.271.3.5.2022 "Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00339586/01 z dnia 2022-09-08

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo wraz z przebudową i modernizacją dróg gminnych Nr 105633B, 105635B i 105636B do mostu w Bronowie”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.4.2.) Miejscowość: Wizna
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.4.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.4.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339586/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08 13:12
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00308308/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP
Przed zmianą:
2022/BZP 00038414/04/P
Po zmianie:
2022/BZP 00038414/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)
Przed zmianą:
2023-12-29
Po zmianie:
2023-11-15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)
Przed zmianą:
2023-12-29
Po zmianie:
2023-11-15