BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.11.2020

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w 2020 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna, tel. 86 888 90 00

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna w  2020 roku”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wizna.
 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie: zbiórkę, ważenie, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Wizna. Szacunkowa ilość odpadów azbestowych przewidziana do zbiórki, pakowania, załadunku, transportu i utylizacji wynosi około 95 Mg.
 4. Wykaz nieruchomości, z których będą usuwane odpady zawierające azbest zostanie przekazany wykonawcy po podpisania umowy.
 5. Zakres prac i termin wykonania usługi każdorazowo powinien być ustalony z właścicielami nieruchomości.
 6. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in.:
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( U. z 2020 r., poz. 797);
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( U. z 2020 r., poz. 283);
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 z późn. zm.);

 

 1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 • zebranie i zabezpieczenie odpadów zawierających azbest;
 • ważenie wyrobów zawierających azbest. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach ważenia odebranych odpadów oraz do wskazania miejsca ważenia odpadów na terenie Gminy Wizna;
 • staranne oczyszczenie terenu po wykonaniu prac;
 • sporządzenie protokołu stwierdzającego ilość zebranych i przekazanych na składowisko odpadów oraz oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości należytego wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego;
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanej przed zbiórką i po zbiórce w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja nieruchomości;
 • transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport, zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów i potwierdzenie kartą przekazania odpadów;
 • wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;
 • wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu.
 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
 2. a) oryginały Kart przekazania odpadów, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;
 3. b) oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, zgodne z § 8 ust 3 rozporządzenia MGPiPs z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
 4. c) dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD) nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac.
 5. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Rozliczenie wykonawcy usług odbywać się będzie według rzeczywistego obmiaru z natury, w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym, po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Gminy.
 7. Zadanie będzie współfinansowane przezWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. zwiększenia lub zmniejszenia ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji. Uzależnione jest to wielkością otrzymanej z WFOŚiGW w Białymstoku oraz NFOŚiGW dotacją, oraz zaproponowaną przez Wykonawcę ceną za utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest.

 

III.Termin realizacji zamówienia:

       Termin realizacji zamówienia do: 30 września 2020 r.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 2.  Oferta powinna zawierać:
 3. a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania,
 4. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 5. c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3;
 6. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać dokładne dane i czytelny podpis oferenta.
 7. Ofertę wraz załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie z dopiskiem: oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbestz terenu Gminy Wizna w 2020 roku”.
 8. Dokumenty załączone do oferty w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też doręczona osobiście na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18–430 Wizna, w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godz. 1200.

 

 1. Kryterium oceny ofert:
 2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełniają w/w warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena brutto – 100%.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Szulc Artur tel.: 86 888 90 04, e-mail: aszulc@gminawizna.pl.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

      O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomieni listownie lub drogą elektroniczną.

 

 1. Załączniki:
 2. Formularz ofertowy.
 3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.
 4. Klauzula informacyjna.

 

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda