BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

dot. GNŚ.6220.1.2020 zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014"

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.), Wójt Gminy Wizna zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 1 lutego 2021 r. postanowieniu w sprawie podjęcia zawieszonego postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. postępowania wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mostu przez rz. Narew w m. Wizna w km 21+649 drogi krajowej nr 64 o JNI=01210014 Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania: