BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

dot. GNŚ.271.4.2021 "Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo"

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00235668/01 z dnia 2021-10-18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIZNA
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670002
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: pl. kpt. Władysława Raginisa 35
1.4.2.) Miejscowość: Wizna
1.4.3.) Kod pocztowy: 18-430
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.4.7.) Numer telefonu: 86 888 90 00
1.4.8.) Numer faksu: 86 888 90 13
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawizna.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wizna.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00235668/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 15:26
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o wykonaniu umowy,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00235648/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.2. Termin wykonania umowy
Przed zmianą:
2021-09-15
Po zmianie:
2021-10-06